دریافت ترجمه مقاله پتانسیل و شدت انتقال کووید-19 در کره جنوبی

Transmission potential and severity of COVID-19 in South Korea
20%-
شامل تعداد صفحه *
فرمت word
حجم فایل 881.2KB
شناسه محصول: 795

قیمت دانلود فایل: 28.000 تومان

مقاله ترجمه شده Transmission potential and severity of COVID-19 in South Korea

مجله مقاله: International Journal of Infectious Diseases
VOLUME 93, P339-344, APRIL 01, 2020
a Department of Mathematics, Soongsil University, 369 Sangdoro, Dongjak-Gu, Seoul, 06978, Republic of Korea
b Department of Population Health Sciences, School of Public Health, Georgia State University, Atlanta, GA, USA
دانلود رایگان فایل pdf انگلیسی مقاله
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله پتانسیل و شدت انتقال کروناویروس در کره جنوبی

چکیده

اهداف: ازآنجایی­ که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کووید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی­ شد، تعداد موارد به­ سرعت افزایش یافت به­طوری­که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کووید-19 در کرۀ­جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه­ می­دهیم.

روش­ کار: موارد روزانۀ تأیید­شدۀ کووید-19 در کرۀ­جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج­ شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه­ سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را بر مبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی­کردیم.

نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی­ و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد­کردیم. به­علاوه، نرخ رشد طبیعی  0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس­بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI:  95%) برآورد­شدند، که نشان­ دهندۀ پویایی رشد زیر­نمایی کووید-19 می­باشد. نرخ مرگ­و­میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می­یابد.

نتیجه­ گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کووید-19 در کرۀ­جنوبی را نشان­ می­دهد و از اجرای اقدامات فاصله ­گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت­ می­کند.

 کلمات کلیدی: کروناویروس، کووید-19، کره، تعداد تکثیر

Abstract

Objectives
Since the first case of 2019 novel coronavirus (COVID-19) identified on Jan 20, 2020, in South Korea, the number of cases rapidly increased, resulting in 6284 cases including 42 deaths as of Mar 6, 2020. To examine the growth rate of the outbreak, we present the first study to report the reproduction number of COVID-19 in South Korea.

Methods
The daily confirmed cases of COVID-19 in South Korea were extracted from publicly available sources. By using the empirical reporting delay distribution and simulating the generalized growth model, we estimated the effective reproduction number based on the discretized probability distribution of the generation interval.

Results
We identified four major clusters and estimated the reproduction number at 1.5 (95% CI: 1.4–1.6). In addition, the intrinsic growth rate was estimated at 0.6 (95% CI: 0.6, 0.7), and the scaling of growth parameter was estimated at 0.8 (95% CI: 0.7, 0.8), indicating sub-exponential growth dynamics of COVID-19. The crude case fatality rate is higher among males (1.1%) compared to females (0.4%) and increases with older age.

Conclusions
Our results indicate an early sustained transmission of COVID-19 in South Korea and support the implementation of social distancing measures to rapidly control the outbreak.

Keywords

Coronavirus
COVID-19
Korea
Reproduction number

فهرست مقاله ترجمه
 • چکیده
 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • داده ها
 • وارد کردن تاریخ شروع
 • برآورد تعداد تکثیر از موارد روزانۀ شیوع
 • نتایج
 • شیوع مجدد کووید-19
 • تعداد تکثیر مؤثر (Rt) از موارد شیوع روزانه
 • نرخ مرگ ومیر موارد خام
 • گروه های انتقال
 • گروه کلیسای عیسوی شین چانی
 • گروه بیمارستان دائنام چونگدو
 • گروه مرتبط با سالن ورزشی چئونان
 • گروه مرتبط با تور زیارتی به اسرائیل
 • بحث

Introduction
Methods
Data
Imputing the date of onset
Estimation of reproduction number from daily case incidence
Results
Reconstructed incidence of COVID-19
Effective reproduction number (Rt) from daily case incidence
The crude case fatality rate
Transmission clusters
Shincheonji Church of Jesus cluster
Chungdo Daenam hospital cluster
Cluster related to the gym in Cheonan
Pilgrimage tour to Israel related cluster
Discussion
Contributions
Financial support
Conflict of interest
Ethical approval
References

بحث
این اولین تحقیق برای گزارش براوردهای پتانسیل انتقال کووید-19 در کره براساس مسیر بیماری همه گیر است که با استفاده از تاریخ شروع اولین موارد گزارش شده در کره بازسازی شده است. برآورد R به وضوح انتقال پایدار ویروسِ کرونای جدید در کره را نشان می دهد؛ به نظر می رسد نرخ مرگ ومیر بین مردان و جمعیت کهنسال بیشتر است (جدول 1). به علاوه، موارد وارداتی نقش اندکی در انتقال ثانویۀ بیماری در کره دارند، زیرا اکثر این موارد در مراحل اولیۀ اپیدمی رخ داده اند، که جدیدترین مورد گزارش شده در 9 فوریۀ 2020 گزارش شد. این یافته ها از دامنۀ مداخلات فاصله گذاری اجتماعی حمایت می کند که دولت کره برای کنترل هرچه سریع تر شیوع آن را وضع-کرد.

برآوردهای ما از تعداد تکثیر، که R بین 7.5-2 قراردارد، با برآوردهای قبلی گزارش شده در چین قابل مقایسه-است (لای و همکاران، 2020؛ لی و همکاران، 2020؛ میزوموتو و همکاران، 2020؛ گروه پزشکی ویژۀ کنترل و پیش گیری اپیدمی پنومونی کروناویروس جدید چین، 2020؛ وو و همکاران، 2020؛ ژانگ و همکاران، 2020؛ طو و همکاران، 2020). به هرحال، میانگین بدست آمدۀ R برای شیوع تقریباً 11 بدست آمد که در کشتی شاهزاده کروز در ژانویه و فوریۀ 2020 شناسایی شد (میزوموتو و چوول، 2020). درعوض، اخیراً در مطالعه ای در انتقال فعال کووید-19 سنگاپور از 19 فوریۀ 2020 برآورد کمتری برای Rt (1.3، 1.1 CI: 95%، 1.1) گزارش شد، که تأثیر مهم مداخلات کنترلی که در سنگاپور اجراشد را نشان می دهد (Tariq و همکاران، 2020). برآورد پارامتر مقیاس بندی رشد (p) در این تحقیق پویایی رشد زیرنمایی کووید-19 در کره را نشان می دهد که به خوبی با الگوی رشد زیرنمایی کووید-19 در سنگاپور و کلیۀ استان های چین به جز هوبی منطبق است (روزا و همکاران، 2020؛ Tariq و همکاران، 2020).

ازآنجایی که اولین مورد کووید-19 در 20 ژانویۀ 2020 گزارش شد، مسیر اپیدمی تغییر سریعی را تا 18 فوریۀ 2020 زمانی که اولین فرد سرایت دهنده (31اُمین مورد) در کلیسای عیسوی شین چانی در دائگو شناسایی شد، را نشان داد. از آن زمان به بعد، موارد تأیید شدۀ کره به طرز چشمگیری افزایش یافته است. درواقع، 55% موارد تأیید شده با یکی از گروه های آلوده مانند گروه کلیسای عیسوی شین چانی در دائگو مرتبط هستند (KCDC, 2020). رویدادهای انتشار گسترده قبلاً برای مرس 2015 در کرۀجنوبی گزارش شده اند (کولینگ و همکاران، 2015). تشدید مرس در شرایط بیمارستانی با تشخیص روزانه همراه بود، که روزنه های شانس تولید موارد ثانویه افزایش می یافت (چوول و همکاران، 2015). این امر نیازمند آزمایش سریع، تشخیص موارد، و ردیابی تماس فعال برای جداسازی افراد آلوده می باشد.

به جز کره، انتقال قابل توجه کووید-19 در ایتالیا، ایران، آلمان، فرانسه و روی کشتی تفریحی الماس گزارش شده-است (مارکوس، 2020؛ وودز، 2020). درحالی که گروه بیمارستان دائنام چونگدو و گروه مربوط به تور زیارتی اسرائیل به نظر می رسد که تثبیت شده باشند، دو گروه دیگر همچنان در حال تثبیت هستند. مقامات بهداشت عمومی اخیراً روی مهار شیوع بیماری در شهر دائگو، مرکز شیوع بیماری، و استان جئونگسانگ شمالی، جایی که تماس فعال درحال ردیابی است، متمرکز شده اند. پیش بینی می شود که اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی انتقال در جامعه را کاهش دهند و نهایتاً مقدار Rt را زیر یک قرار دهند.

این اولین تحقیق برای برآورد پتانسیل و شدت انتقال کووید-19 در کره است. یافته های اخیر ما نشان می دهند که انتقال پایدار بیماری در منطقه وجود دارد و بر نیاز به اجرای گستردۀ اقدامات فاصله گذاری برای مهار سریع شیوع بیماری در کره، کاهش عوارض و مرگ ومیر ناشی از بیماری و مهار صادرات موارد بیمار به کشورهای دیگر تأکید دارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پتانسیل و شدت انتقال کووید-19 در کره جنوبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی