دریافت ترجمه مقاله ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان حفاظت گاه طبیعی چین

Evaluation of the status, job satisfaction and occupational stress of Chinese nature reserve staff
شامل 27 صفحه
فرمت word
حجم فایل 1.5MB
شناسه محصول: 431

قیمت دانلود فایل: 47.000 تومان

مقاله ترجمه شده Evaluation of the status, job satisfaction and occupational stress of Chinese nature reserve staff

مجله مقاله: Global Ecology and Conservation
Volume 29, September 2021, Page: e01731, ISSN: 2351-9894
Nicholas School of Environment, Duke University, Durham, NC 27708, USA
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی محیط بانان چین

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • 1-مقدمه
 • 2-مواد و روش ها
 • 2-1-جمع آوری داده ها
 • 2-2-ابزار نظرسنجی
 • 2-3-تعریف محیط بانان
 • 2-4-تجزیه و تحلیل داده ها
 • 3-نتایج
 • 3-1-توزیع پاسخ دهندگان
 • 3-2-مقایسه بین کارگران محیط بان و غیرمحیط بان
 • 3-2-1-وضعیت جمعیتی پاسخ دهندگان
 • 3-2-2. ویژگی های شغلی
 • 3-2-3. اعتماد به مهارت های حرفه ای
 • 3-2-4. سطح رضایت شغلی و استرس شغلی
 • 3-3-تفاوت بین حفاظت گاه طبیعی ملی و محلی
 • 3-4-تفاوت ها میان مناطق
 • 3-5-پیش بینی کننده های رضایت شغلی و استرس کاری
 • 4-بحث
 • اعلام منافع رقابتی
 • قدر دانی ها
 • ضمیمه A-اطلاعات پشتیبانی
 1. Abstract
 2. Keywords
 3. 1. Introduction
 4. 2. Material and methods
  • 2.1. Data collection
  • 2.2. Survey instrument
  • 2.3. Definition of rangers
  • 2.4. Data analysis
 5. 3. Results
  • 3.1. Distribution of respondents
  • 3.2. Comparison between rangers and non-ranger workers
   • 3.2.1. Demographic status of respondents
   • 3.2.2. Occupation characteristics
   • 3.2.3. Confidence in professional skills
   • 3.2.4. Level of job satisfaction and occupational stress
  • 3.3. Differences between national and local nature reserves
  • 3.4. Differences among regions
  • 3.5. Predictors of job satisfaction and working stress
 6. 4. Discussion
 7. Declaration of Competing Interest
 8. Acknowledgments
 9. Appendix A. Supplementary material
 10. References

چکیده

چین یکی از متنوع ترین مناطق زیستی جهان است. برای حفظ بهتر منابع بیولوژیکی و اکوسیستم شکننده، دولت چین بیش از2700 حفاظت­گاه طبیعی بنا کرده است که تقریبا 18 درصد از کل مساحت زمین را پوشش می­دهد. درحالی­که ادبیات پژوهشی رو به رشدی درمورد تحلیل اثربخشی حفاظت گاه های طبیعی وجود دارد، اطلاعات کمی درمورد کارکنان حفاظت گاه های طبیعی وجود دارد که درخط مقدم حفاظت ازحیات وحش هستند تا مطمئن شوند که این مناطق به طورمؤثری محافظت می­شوند. هدف این مطالعه شناسایی وضعیت فعلی، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان حافظت گاه طبیعی درچین و همچنین عواملی که درسطح رضایت و استرس نقش دارند، می­باشد. ما درمجموع 286 کارمند را بررسی کردیم که 153 حفاظت­گاه طبیعی در31 استان منطقه اصلی چین را پوشش می دادند. نتایج بررسی نشان می دهد که 6/63 درصد از کارکنان حفاظت­گاه طبیعی ازشغل خود راضی بودند و استرس شغلی پایینی را نشان دادند. با این وجود، آن ها از مزایای جانبی، پرداخت، فرصت های ارتقاء و شرایط عملیاتی راضی نبودند. همچنین تفاوت جغرافیایی درسطح رضایت استرس وجود داشت. با مقایسه موقعیت های مختلف دربین کارکنان حفاظت گاه طبیعی، ما متوجه شدیم که محیط بانان بیشتر از مردان تحت سلطه، دارای تحصیلات کم و مسن تر بودند که درمعرض موقعیت های تهدید آمیزتری نسبت به غیرمحیط بانان بودند. علاوه براین، درمقایسه با غیر محیط بانان، به احتمال زیاد به جای کارمندان رسمی، پیمانی بودند، حقوق کمتری دریافت می کردند و زمان کمتری را با خانواده های خود می گذراندند. محیط بانان عموما به مهارت های شغلی خود اعتماد داشتند اما در کمک های اولیه و استفاده از نرم افزارGIS اعتماد کمتری داشتند. محیط بانان نسبت به غیرمحیط بانان ازشغل خود رضایت کمتری داشتند، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود. فقط حدود 58درصد از کارکنان حفاظت طبیعی احساس می کردند که آموزش کافی دریافت کرده اند. حدود3/1 از کارکنان حفاظت طبیعی دوست داشتند کارخود را ترک کنند. دلایل آن ها شامل پرداخت و پاداش کم، عدم حمایت زیرساختی، عدم توانایی اجرای قانون هنگام مواجهه با کارهای غیرقانونی و زندگی بسیار دور ازخانواده ها بود. درنهایت، نتایج مدل نشان داد که صرف وقت بیشتر با خانواده، درآمد بالاتر، آموزش بیشتر و علاقه بیشتر به طبیعت بطور قابل توجه و معناداری به رضایت شغلی کلی کمک می کند. عواملی مانند افزایش سن، صرف وقت بیشتر با خانواده، درآمد بیشتر، آموزش بیشتر و اعتماد بیشتر به مهارت های حرفه ای، با استرس کارکنان حفاظت طبیعی همبستگی منفی داشت. نتایج ما پیشنهاد می کنند که برای بهبود شرایط کارکنان حفاظت گاه طبیعی و مدیریت مناطق حفاظت شده، دولت ها و مدیران باید آموزش های کافی و افزایش درآمد و پاداش ها را برای شناسایی سهم کارکنان حفاظت گاه طبیعی، همچنین تغییر مکانیسم استخدام برای جذب و حفظ کارکنان جدید را فراهم کنند.

کلمات کلیدی: محیط بانان، منطقه حفاظت شده، رضایت شغلی، استرس شغلی، اثربخشی

Abstract

China is one of the most biodiverse regions of the world. To better preserve its biological resources and the fragile ecosystem, China’s government has established more than 2700 nature reserves, covering approximately 18% of its total land area. While there is a growing body of literature analyzing the effectiveness of nature reserves, little is known about the nature reserve staff who are on the frontlines of wildlife conservation to ensure these areas are effectively protected. This study aims to identify the current status, job satisfaction, and occupation stress of nature reserve staff in China, as well as what factors contribute to the level of satisfaction and stress. We surveyed a total of 286 staff covering 153 nature reserves in 31 provinces of mainland China. The survey results indicate that 63.6% of nature reserve staff were satisfied with their jobs and showed low occupational stress. Nonetheless, they were not satisfied with fringe benefits, payment, promotion opportunities, and operating conditions. There was also a geographic difference in the level of satisfaction and stress. Comparing different positions among nature reserve staff, we found that rangers were more male-dominated, less educated, older and had been exposed to more life-threatening situations than non-rangers. In addition, they were more likely to be contractors instead of formal employees, receive lower pay and spend less time with their families compared to non-rangers. Rangers were generally confident in their professional skills and but less confident in first aid and the use of GIS software. The rangers were less satisfied with their jobs compared to non-rangers, although the difference was not significant. Only about 58% of the nature reserve staff felt that they had received enough training. About 1/3 of the nature reserve staff would like to quit their job. The reasons include low payment and rewards, lack of infrastructure support, no law enforcement capability when encountering illegal activities and living too far from families. Finally, the model results show that more time spent with family, higher income, more training, and more affection for nature significantly contributed to the overall job satisfaction. Factors like the increase in age, more time with family, higher income, more training, and higher confidence in professional skills, were negatively correlated with the stress of nature reserve staff. Our results suggest that to improve the conditions of nature reserve staff and the management of protected areas, governments and managers need to provide enough training and increase income and rewards to recognize the contribution of nature reserve staff, as well as change the hiring mechanism to attract and keep new employees.

3 – 5- پیش بینی کننده های رضایت شغلی و استرس کاری

مدل نهایی با کمترین AIC برای رضایت شغلی شامل عواملی مانند سن، روزهای با خانواده/ ماه، سال های خدمت، درآمد، نحوه درک پاسخ دهندگان از دریافت آموزش کافی و حمایت دولتی، میزان علاقه به طبیعت
و مناطق جغرافیایی آن ها می شد (جدول4). گذراندن وقت بیشتر با خانواده، درآمد بیشتر، آموزش بیشتر و علاقه بیشتر به طبیعت بطورمعناداری به رضایت شغلی کلی کمک می کند (P<0/05). با این وجود، با ماندن کارکنان برای مدت طولانی تری در کار، این رضایت کاهش می یابد. هرچه کارکنان مدت بیشتری در حفاظت گاه طبیعی کار کنند، رضایت کمتری دارند (P<0/05). نکته جالب توجه میزان حمایت دولت است که همبستگی منفی را با رضایت شغلی نشان داد.

بهترین مدل استرس ادراک شده شامل متغیرهای سن، تحصیلات، روزهای با خانواده / ماه، سال های خدمت، درآمد، آموزش، حمایت دولت و اطمینان به مهارت های حرفه ای بود. با افزایش سن، زمان بیشتر با خانواده، درآمد بالاتر، آموزش بیشتر و اطمینان به مهارت های حرفه ای، استرس کمتری برای کارکنان حفاظت گاه طبیعی وجود داشت (P<0/05). با این وجود، اینکه پاسخ دهنده یک محیط بان بود یا درهریک از مدل ها مشارکت نداشت، استرس برای کارکنان تحصیل کرده تر با دوره خدمت طولانی تر و حمایت دولتی ادراک شده تر، افزایش یافت (P<0/05).

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان حفاظت گاه طبیعی چین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی