دریافت پایان نامه مقایسه ی سبک های حل مساله، امید به آینده و باورهای خودکارآمدی افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر

شامل 106 صفحه
فرمت word
حجم فایل 282.3KB
شناسه محصول: 632

قیمت دانلود فایل: 22.000 تومان

دسته: , برچسب: , , ,
 • چکیده : دارد
 • فهرست : دارد
 • پرسش نامه : دارد
 • چکیده انگلیسی : دارد
 • رفرنس منابع فارسی : دارد
 • رفرنس منابع انگلیسی : دارد
 • جداول تحلیل آماری : دارد

قسمتی از متن پایان نامه مقایسه ی سبک های حل مساله، امید به آینده و باورهای خودکارآمدی در معتادان و غیر معتادان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسه­ی سبک های حل مساله، امید به آینده و باورهای خودکارآمدی افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر در  بود. روش پژوهش حاضر علّی مقایسه­اي بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل افراد غیر وابسته و وابسته به مواد مخدر با و بدون مراجعه به مراکز ترک اعتیاد و سازمان بهزیستی  به تعداد 11000 نفر بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند، به منظور برآورده حجم نمونه از نرم افزار Spss sample powerı استفاده گردید که با درصد خطای 01/0 توان بالاتر از80% حجم نمونه 120 نفر برای هر دو گروه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه 17 سوالی خودکارآمدی شرر (1986)، پرسشنامه 12 سوالی امیدواری اشنایدر (2005) و پرسشنامه 24 سوالی سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی (1996) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 21spss، در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از آزمون کواریانس نتایج نشان داد سبک های حل مساله، امید به آینده و باورهای خودکارآمدی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر تفاوت معناداری وجود دارد(01/0>p).

 

واژگان کلیدی: سبک های حل مسئله، امید به آینده، باورهای خودکارآمدی، افراد وابسته و غیر وابسته به موادمخدر.

مقدمه

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین رابطه انسان توصیف‌شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می‌سازد ازآنجایی‌که مردان به‌عنوان یکی از ارکان مهم هر خانواده می‌باشند، به همین دلیل بررسی عوامل روانی ازجمله عوامل رضایت از زندگی و تکانشوری آن‌ها بسیار اهمیت دارد. آنچه امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد، اتخاذ دیدگاهی درباره رضایت از زندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی را پوشش دهد. به‌طوری‌که هدف اصلی آن، بیشتر بررسی چند بعدی انسان است (جهان دوست، 1393) یکی از مؤلفه‌های مرتبط با کیفیت زندگی مردان متأهل رضایت زندگی است. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصربه‌فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی‌های شناختی یک فرد از زندگی‌اش اشاره دارد. این مفهوم یک ارزیابی کلی از زندگی بوده و فرایندی مبتنی بر قضاوت فردی است یعنی فرد بر اساس معیارهای شخصی خود، کیفیت زندگی‌اش را می‌سنجد (اله بخشیان و همکاران، 2010).

فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول :کلیات پژوهش

1.مقدمه

1-2.  بیان مسئله

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4. اهداف پژوهش

1-5. فرضیه‌های پژوهش

1-6. تعاریف مفهومی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1. مقدمه

2-1. وابستگی به مواد مخدر

2-2. سبک‌های حل مسئله

2-3.امید به آینده

2-4.باورهای خودکارآمدی

2-4- پیشینه پژوهش

2-4-1- پیشینه پژوهش داخلی

2-4-2- پیشینه پژوهش خارجی

فصل سوم : روش پژوهش

3- مقدمه

3-1- روش پژوهش

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- معیار ورود به پژوهش

3-5- معیار خروج از پژوهش

3-6- روش اجرای پژوهش

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات

3-8- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

3-9- ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1. یافته‌های توصیفی

4-2. یافته‌های استنباطی

4-3. جمع‌بندی

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-1. بحث و نتیجه‌گیری

5-2. محدودیت‌های پژوهش

5-3. پیشنهادات پژوهشی

5-3. پیشنهادات کاربردی

منابع

پیوست

منابع

اکبری، م. شکیبا، ح و زهتابی، م (1391). رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی). فصلنامه‏ی توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، صص 87-105.

آرجیل، م (2000) ترجمه گوهری انارکی، م؛ نشاط دوست، ح؛ پالاهنگ، ح؛ بهرامی، ف (1383). روانشناسی شادی،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

آل عمران، م (1393)، بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران، نشریه پایش، سال 13، شماره 5، صص 540-533.

آقا یوسفی، ع و شریف، ن. (1390). رابطه سبک‌های حل مسئله و بهزیستی شخصی در دانشجویان. فصلنامه‏ی اندیشه و رفتار. دوره 6، شماره 22. صص 79-88.

آهنگی، ا. (1388). بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک های حل مساله در کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

اللهیاری، ع؛ آزادفلاح، پ؛ کهرازهی، ف. (1382) . بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسأله در کاهش افسردگی دانش آموان. مجله روانشناسی، سال هفتم، شماره 2.

باباپور، خ؛ رسول زاده طباطبایی، ج؛ اژه ای، فتحی آشتیانی، ع. (1392) . بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله و سلامت روانشناختی دانشجویان، مجله روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1.

بابا پور خیرالدین، ج. رسول زاده طباطبایی، س. اژه‌ای، ج و فتحی آشتیانی، ع. (1382). بررسی رابطه‏ی بین شیوه‌های حل مساله و سلامت روان‌شناختی دانشجویان، مجله روانشناسی، سال هفتم، شماره یک، صص 3-16.

بهرامی، ف. (1384). کارایی آموزش مهارت حل مساله در کاهش پرخاشگری دختران دانش آموز، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ( اندیشه و رفتار) ، 469- 467.

بیهقی، م (1377)، تاریخ بیهقی، نشر مرکز، ص 257.

پارسا، ع. عبدالوهابی، م و ظریف، س. (1390). بررسی تأثیر شیوه‌های حل مساله بر شخصیت کارآفرینانه – مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه‏ی توسعه کارآفرینی، 4(1), صص 145-164.

پشتیبان، ع. (1386). رابطه سبک حل مساله با پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و طرز تفکر دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

بخشی پور رودسری ، ع؛ علیلو، م؛ ایرانی، س. (1387). مقایسه ویژگی ها و اختلال های شخصیت و راهبردهای مقابله ای معتادان خود معرف و گروه بهنجار ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 3، 297-289 .

پرکینسون ، ر (2000). آموزش همراهان معتاد. ترجمه: نوروزی، ج (1389)، تهران

پاجارس، ف ؛ شانگ، د. (2010). تحول خودکارآمدی تحصیلی. ترجمه مسعود کبیری. مشاور مدرسه. شماره 3. بهار(1385). ص 58 تا 61.

پروین، ل. (1394). روانشناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. مترجمان: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. موسسه خدمات فرهنگی رسا. تهران.

پورافکاری، ن. (1395). فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی و زمینه های وابسته. تهران:فرهنگمعاصر

تعویقی، م. کاکاوند، ع و حکمی، م (1393) اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر افزایش تحمل ابهام در نوجوانان، مجله علوم رفتاری، دوره 7، شماره 4، صص 363-371.

جعفري، م؛ شهيدي ش و عابدين ع (1388). مقايسه اثر بخشي درمان هاي فرانظري روانشناختي –رفتار

بر بهبود خودكارآمدي پرهيز در نوجوانان پسر وابسته به مواد. تحقيقات علوم رفتار ي،.152-145 ،(7) ،1

جلالی، م: قاسم پور، ح (1378). پژوهشی در مفهوم جرأت ورزی و روش ها و رویکردهای درمانی آن. مجله مدرس علوم انسانی. پاییز( 1388 )- شماره 12 از صفحه 97 تا 118

چراغی، ف: حسنی، پ: یغمایی، ف: علوی مجد، ح.( 1388).  تدوین و روان سنجی ابزار خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری. فصلنامه ی پایش. سال نهم. شماره ی اول. زمستان( 1388). صص: 51 تا 60.

حجازی، ا: شکوری فر، م. ( 1378). رابطه پاسخ های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت، هدف های اجتماعی و ادراک خود- کارآمدی کودکان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی.دانشگاه تهران . تابستان( 1378 ) شماره 59 .صص 47 تا 65.

حجازی، ا: نقش، ز. (1387). الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خود نظم بخشی در درس ریاضی. تازه های علوم شناختی . سال 10.  شماره ی 4. صص: 27 تا 38.

حق بین، م. (1385). آیا بالا بودن سطح حرمت خود به کارآمدی بهتر، موفقیت شخصی، خوشبختی یا سبکهای زندگی سالمتر منجر می  شود؟. فصلنامه ی روانشناسان ایرانی. سال دوم. شماره ی 7. بهار( 1385).

حسینی، ع (1385). مقایسه و بررسی ویژگی‌های شخصیتی سه گروه عادی، در معرض اعتیاد و معتاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

حسینی نیک، س (1384).تأثیر کنکور بر سلامت روانی،عزت نفس و امید به زندگی دواطلبان کنکور شهرستان گچساران.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

حسینی، س (1388). رابطه امید به زندگی و سرسختی روان شناختی. مجله اندیشه و رفتار، دوره سوم، شماره دوازده،(57-65)

خاکساربلداجی، م. ( 1384). رابطه سبک های یادگیری، خودکارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش آموزان متوسطه نظری . مجله نوآوری های آموزشی، زمستان (1384 )- شماره 14 از صفحه 107 تا131 .

خرازی، ع: اژه ای، ج: قاضی طباطبایی، م: کارشکی، ح. (1387). بررسی رابطه ی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی: آزمون یک الگوی علی. مجله ی روان شناسی و علوم تربیتی سال سی و هشتم. شماره ی 3. صص: 69 تا 87.

خواستار، ح. (1387). بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم انداز . کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت.

خیر، م: استوار، ص: لطیفیان، م: تقوی، س: سامانی، س.(1387). اثر واسطه گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیریهای داوری. مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم. شماره ی 1. بهار( 1387). صص24 تا 32.

دباغی، پرویز (1387). اثربخشی پیشگیری از عود، بر پایه ذهن آگاه در درمان وابستگی به مواد افیونی و سلامت روانی. فصلنامه اعتیادپژوهی، سال دوم، 7، 44-29.

درویزه، ز: خسروی، ز: جاهدی، س.( 1376). بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، تابستان شماره 22. ص 47 تا 60.

دیره، ع: بنی جمالی، ش.( 1388). بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مطالعات روان شناختی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره ی 5. شماره ی 3.

رجبی، غ. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی در دانشجویان روانشناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت. اندیشه های نوین تربیتی. دوره ی 2. شماره ی 1 و 2. بهار و تابستان( 1385). صص 111 تا 122.

زارعان، م. اسداله پور، ا و بخشی پور رودسری، ع.(1386). رابطه هوش هیجانی و سبکهای حل مساله با سلامت عمومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 2، صص 166-172.

سموعي، ر؛ ابراهيمي، ا؛ موسوي، غ؛ حسن زاده، ر و رفيعي، س. ( 1379 ). الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف مركز اعتياد اصفهان، فصلنامه انديشه و رفتار، 22 و 23

شماعی زاده، م: عابدی، م.(1384). بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی. بهار( 1384).  شماره 23. ص 29 تا 38 .

شولتز، د ؛ شولنز، س. (2015). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1395). نشر ویرایش. تهران.

شولتز، د. (1990) . نظریه های شخصیت. ترجمه ی یوسف کریمی و همکاران(1384). تهران: ارسباران

شهنی ییلاق، م: بنابی مبارکی، ز: شکرکن، ح. (1384). بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی (خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدفهای عملکردگرا، عملکرد گریزی و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.( 1384). دوره ی سوم. سال دوازدهم. شماره ی 3. صص: 47 تا 76.

ش، پ. (1384). تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر میزان عزت نفس دانش آموزان 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی، فصلنامه نوآوری های آموزشی 63-38

صادق، ن. (1390). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه امیدواری ورابطه امیدواری با شادکامی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

صالحي، ا. (1391). زنجيره هاي اعتياد، تهران: آواي نو.

صالحی، ر: عابدی، م: فرحبخش، ک.  (1385). رابطه ی باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد. دانش و پزوهش در روان شناسی: دانشگاه آزاد اسلامی ( اصفهان). شماره ی بیست و هفتم و بیست و هشتم. بهار و تابستان (1385). صص 113 تا 124.

صحبت زاده، ر: اژه ای، ج. (1389). پاسخهای رفتاری تیزهوشان به محرکهای مبهم اجتماعی. مجله ی روانشناسی13. سال چهارم. شماره ی 1. بهار (1379).

صمدی، م (1387). بررسی تاثیر بازخورد نوشتاری معلم در کلاس درس بر خودکارآمدی و حل مساله ی ریاضی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی. اندیشه های نوین تربیتی. دوره ی 4. شماره ی 4. زمستان( 1387). صص 137 تا 153.

طهماسیان، ک: جزایری، ع: محمدخانی، پ: قاضی طباطبایی، م.( 1386). مدل یابی خوداثرمندی جسمانی در افسردگی نوجوانان بر مبنای مدل عاملیتی بندورا از افسردگی. توانبخشی. دوره ی هشتم. ویزه نامه ی توانبخشی در بیماریها و اختلالات روانی.( 1386). شماره مسلسل 29. صص:34 تا 39.

عبدالهی، ب. (1385)  نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. تدبیر. اردیبهشت (1385). شماره 168.  (ص 35 تا 40)

غلامعلی لواسانی، م: حجازی، ا: ملک زاده، ا. (1387). اثر آموزش راهبردهای خود نظم بخشی بر راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی  و اهداف پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی دوم راهنمایی مردود در درس ریاضی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. سال38. شماره 4. زمستان( 1387). صص: 45 تا 65.

قلی زاده،  ز. (1384). بررسی عوامل محیطی، شخصیتی و سبک حل مساله مؤثر بر فرار دختران از مرکز شبانه روزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

قلیپور، آ: پیران نژاد، ع. (1386). بررسی اثرهاي عدالت در ایجاد و ارتقاي خودباوري در نهادهاي آموزشی. پژوهشنامه علوم انسانی: شماره 53، صص 357 تا 374.

کجباف، م: مولوی، ح: شیرازی تهرانی، ع. (1382 ). رابطه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. تازه های علوم شناختی. سال 5. شماره ی 1.صص27 تا 33.

کرامتی، ه: شهرآرای، م.( 1383). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی. مجله نوآوری های آموزشی  زمستان( 1383 )- شماره 10 . از صفحه 103 تا 115.

کریم زاده، م (1380) بررسی رابطه مفهوم خود و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان،  كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.

کریم زاده، م: محسنی، ن.( 1385). بررسی رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران( گرایشهای علوم ریاضی و علوم انسانی). مطالعات زنان. سال 4. شماره ی2. تابستان و پاییز (1385). صص 29 تا 45.

کاپلان ، ه (2015) ؛ سادوک ، بنجامین ؛ خلاصه روانپزشکی ، ترجمه نصرت الله پور افکاری ، تبریز ؛ نشرذوقی

گيلدر، ام؛ گات، د؛ مايو، آ و كوون، ا و. (2014 ). درسنامه پزشكي آكسفور د، ترجمه پورافكاري، نصرت ا…، تبريز:معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز.

لاری، ا ؛ دانیل، ج. (2010). نظریه های شخصیت: مفروضه های اساسی، پزوهش و کاربرد. مترجم علی عسگری.انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی؛ ساوه. ساوه

محمدي، ف (1393). بررسي شيوه حل مسأله در افراد افسرده و مقايسه آن با افراد عادي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد.

محمدی، ف؛ صاحبی، ع. (1390). بررسی سبک حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی، مجله علوم روانشناختی، سال اول، شماره1، 42-24

محمدی، ن. (1383). رابطه سبک های حل مساله با سلامت عمومی، مجله روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز،322-336.

محسن پور، م: حجازی، ا: کیا منش، ع. (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان. مجله نوآوری های آموزشی. تابستان( 1385 )- شماره 16 از 9 تا 35.

مرتضوی، ش. (1383). روابط متقابل بین خودکار آمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. مجله نوآوری های آموزشی. تابستان ( 1383)- شماره 8 . از صفحه 13 تا 39.

مسعود نیا، ا. (1387). خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی: ارزیابی مدل شناختی اجتماعی بندورا. مطالعات روان شناختی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره ی 4. شماره ی 3. پاییز( 1387). صص: 115 تا 127.

مسعودی نیا، ا. (1386). خودکارآمدی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در موقعیتهای استرس زا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال سیزدهم، شماره ی 4. زمستان ( 1386). ص 405 تا 415.

مظلومي محمودآباد، س: مهري، ع: مروتي شريف آباد، م.( 1385). ارتباط بين اعتماد به نفس و خود كارآمدي با رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد. گام هاي توسعه در آموزش پزشكي: مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (1385)،111- دوره سوم: شماره دوم. ص:117 .

ملک محمد، م. (1388). رابطه تجربه غرقه شدن در کار ، سلامت روان و خودکارآمدی کارکنان شرکت ایران خودرو. کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.

میرسمیعی، م: ابراهیمی قوام، ص (1387) بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه ی روانشناسی و علوم تربیتی. صص73 تا 91.

میرکمالی، س: حسینی، ر. (1387) . بررسی رابطه بین روحیه و خودکارآمدی مدرسان مراکز تربیت معلم. نامه آموزش عالی . دوره ی جدید. سال اول، شماره ی چهارم. زمستان( 1387). صص: 133 تا 148.

مهريار، ام و جزايري، م. (1389). اعتياد، پيشگيري و درمان، تبريز، روان پويا.

نجفی، م: فولادچنگ، م. (1386). رابطه ی خودکارآمدی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه ی علمی پژوهشی دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. اردیبهشت( 1386). سال چهاردهم. شماره ی 22. صص: 69 تا 81.

نریمانی، م: آریاپوران، س. (1386). مقایسه خودکارآمدی  و تحمل ابهام در ورزشکاران گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار. حرکت. شماره ی 32. تابستان (1386). صص85 تا 96.

نوربخش، پ: ملکی، م. (1394). مقایسه ی مهارتهای روانی پایه، روانی ـ جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان  و رابطه ی این مهارتها با خودکارآمدی انان. حرکت . شماره ی 23. بهار( 1384). صص 125 تا 141.

نوید، م (1387). بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های حل مساله بر پرخاشگری و سرسختی فرزندان دختر 20-12 ساله ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

یزدانی، چ؛ خاکسار، ب (1393)، تعیین و روند تغییرات امید به زندگی مردم شهرستان ساری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 111.

یونسی، ج. (1392). آسیب شناسی و رواندرمانی گروهی از یونگ تا شونمن: روان درمانی گروهی، راهی برای تعادل در منابع تکوین خود و تقویت خودباوری. مجله تازه های روان درمانی.  بهار و تابستان( 1382) – شماره 27 و 28.صص 150 تا 163.

يارايي، ن. (1387). مقايسه ميزان خودكارآمدي كودكان كار و كودكان عادي. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ی روانشناسي دانشگاه  الزهرا.

هافمن، ك. (1389). روانشناسي عمومي، ترجمه بحيراني، چاپ دوم، تهران: ارسباران

 

Augustyn, B. D. (2014). Relational Spirituality: An attachment-based model of spiritual development and psychological well-being. Biola University.

Alimoradi, Latif. (2011). The Comparing Activity Of Brain Behavioral Systems And Mental Health In Normal And Addicts Individuals. Journal Of Procedia-Social And Behavioral Sciences, 30,170-1708.

Averna, S; Hesselbrock, V. (2001). The Relationship Of Perceived Social Support To Substance Use In Offspring Of Alcoholics. Journal Of Addictive Behaviors, 26, 363±374.

Brooner, R.K.; King,V.L.; Kidorf, M; Schmidt, C.W; Bigelow, Ge. (1997). Psychiatric And Substance Use Comorbidity Among Treatment Seek Ing Opioid Users. Arch Gen Psychiatry, 54: 71-80.

Brook, J. S., Brook, D. W., Gordon, H. S., Whiteman, M., & Cohen, R. (1990). The Psychosocial Etiology Of Adolescent Drug Use: A Family Interactional Approach. Genetics, Social And General Psychology Monographs, 116 (2), 111±267.

Barerra, M. Jr., Chassin, L., & Rogosch, F. (1993). Effects Of Social Support And Conflict On Adolescent Children Of Alcoholic And Nonalcoholic Fathers. Journal Of Personality And Social Psychology, 64, 602±612.

Bandura, A. (1982). Self efficacy mechanism in human agency. American psychologist,37, 122-147

Bandura, A (1997). Cognitive processes inmediating behavioral change,Journal of personality and social psychology,35,125-139

Banduras, A)1977(, Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review, Vol. 84, No. 2, 191-215

Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G., & March, J. S. (2010). “Social problem-solving among adolescents treated for depression”. Behaviour Research and Therapy, 48(1), 11-18.Cassidy, T. (2002).” Problem-Solving  style, achievement motivation, psychogolical distress and response to a simulated emergency”. Counseling psychology Quarterly, 15, 325-332.

Baker, S. R. (2003). A prospective longitudinal investigation of social problem-solving appraisals on adjustment to university, stress, health, and academic motivation and performance. Personality and Individual Differences, 35(3), pp. 569-591

Baum, J. R., Frese, M. and Baron, R. A. (2007). The Psychology of Entrepreneurship: Taylor & Francis Publications.

Carson, V., Soeken, K. L., & Grimm, P. M. (1988). Hope and its relationship to spiritual well-being. Journal of Psychology and Theology. 16(2), 159-167.

Carter, E. C., McCullough, M. E., Kim-Spoon, J., Corrales, C., & Blake, A. (2012). Religious people discount the future less. Evolution and Human Behavior, 33(3), 224-231.

Cheavens, J. S., Feldman, D. B., Woodward, J. T., & Snyder, C. R. (2006). Hope in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of cognitive Psychotherapy, 20(2), 135-145.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9(1), 1-11.

Diener, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Journal of Clinical Psychology, 61 (820), 27-56.

Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being. Handbook of positive psychology, 63-73.

Duggleby, W., Cooper, D., & Penz, K. (2009). Hope, self‐efficacy, spiritual well‐being and job satisfaction. Journal of advanced nursing, 65(11), 2376-2385.

Cassidy,T.,& Burnside, E.(1996).” Cognitive appraisal, vulnerability and coping: An integrative analysis of appraisal and coping mechanisms”. Counseling Psychology Quarterly,9,261-279

Cornman, J. C., & Et Al. (2003). Social Ties And Perceived Support. Journal Of Aging & Health, 15(4). Pp: 616-44

Cole, J.,  Logan, T.K., & Walker, R. (2011). Social Exclusion, Personal Control, Self-Regulation, And Stress Among Substance Abuse Treatment Clients. Drug And Alcohol Dependence, 113, 13-20.

Calsyn, D. A., Fleming, C., Wells, E.a, Saxon A.J. (1996). Personality Disorder Subtypes Among Opiate Addicts In Methadone Maintenance. J Addict Disord. 10: 3-8.

Chauhan, S.S. (1991). Mental Hygiene. New Delhi Aliedpublishers.

Cassidy, T. (2009). Bullying and victimisation in school children: the role of social identity, problem-solving style, and family and school context. Social Psychology of Education, 12(1), pp. 63-76.

Cassidy, T. and Dhillon, R. (1997). Type a behaviour, problem-solving style and health in male and female managers. British Journal of Health Psychology, 2(3), pp. 217-227.

Cassidy, T. and Long, C. (1996). Problem-solving style, stress and psychological illness: Development of a multifactorial measure. British Journal of Clinical Psychology, 35, pp. 265-277.

Cassidy, T. and Taylor, L. (2005). Coping and Psychological Distress as a Function of the Bully Victim Dichotomy in Older Children. Social Psychology of Education, 8(3), pp. 249-262.

Ellison, C. G. (1991). Religious involvement and subjective well-being. Journal of Health and Social Behavior, 9, 80-99.

Ellison, C. G., Boardman, J. D., Williams, D. R., & Jackson, J. S. (2001). Religious involvement, stress, and mental health: Findings from the 1995 Detroit Area Study. Social forces, 80(1), 215-249.

Exline, J. J. (2002). The picture is getting clearer, but is the scope too limited? Three overlooked questions in the Psychology of Religion. Psychological Inquiry, 13(3), 245-247.

Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103.

Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). Religion and society in tension. Chicago: Rand McNally. 25 (12).

Gholami, S. and Bagheri, M. S. (2013). Relationship between VAK learning styles and problem solving styles regarding gender and students’ fields of study. Journal of Language Teaching and Research, 4(4), pp.700-706.

Gorman, D. M (2001). Develepmental processes. In, Heather, n., T. J. Peters, T. J, &. Stockwell, T. (Eds), International Handbook of alcohol dependence and problems. Chichester: Willy.

Holeva, V., Tarrier, N., & Wells, A. (2001). Prevalence and predictors of acute stress disorder and PTSD following road traffic accidents: Thought control strategies and social support. Behavior Therapy, 32, 65−83.

Hamblin, R, Gross, A, M, (2013). Role of Religious Attendance and Identity Conflict in Psychological Well-being. Journal of Religion and Health, 52, 817-827.

Harold, G., & Linda, K. G. (1993). Religion and anxiety disorder: An examination and comparison of associations in young, middle-aged, and elderly adults. Journal ofAnxiety h’mnierr, 7, 321-342.

Hasson-Ohayon, I., Kravetz, S., Meir, T., & Rozencwaig, S. (2009). Insight into severe mental illness, hope, and quality of life of persons with schizophrenia and schizoaffective disorders. Psychiatry research, 167(3), 231-238.

Hughes, & Et Al. (2004). Social Support And Religiosity As Coping  Strategies For Anxiety In Hospitalized Cardiac Patients. Annual Behavior Medicine, Vol. 28(3): Pp179–185

Hoseinifar, Jafar., & Et Al. (2011).Comparison Of Guilty Of Life And Mental Health Of Addicts And Non-Addicts , Journal Of Procedia – Social And Behavioral Sciences, 30, 1930-1934

Hasanshahy Mm, Ahmadeian K. (2004). [Assessment Of Mental Health Of Patients Dependent On Psychoactive Substances] Persian. J Fundam Ment Health; 6(23-24): 131-139.

Ismail, Z., & Desmukh, S. (2012). Religiosity and psychological well-being. International Journal of Business and Social Science, 3(11), 20-28.

Jafari, M. Shahidi, M (2009). Comparing Locus Of Control , Assertiveness And General Health Among Joung Drug Dependent Patient In Iran , Journal Of Iran J Psychiatry , 4:40-51

Joseph, S., & Linley, P. A. (2006). Positive therapy: A meta-theory for Positive psychological practice, USA, Routledge Press.

Janeck ,A.S., Calamari, J. E., Riemann B. C., & Heffolinger, S, K. (2003). Too much Thinking about thinking: Meta cognitive differences in obsessive disorder. Journal of Anxiety disorders, 17, 181-195.

Jones, B. T., CoorbinmW., & Fromme, K. (2001). A review of expectancy theory and alcohol consumption. Addiction, 96, 57-72.

Lopez, S.J, & Snyder, C. R., & Pedrotti, J. T. (2003). Hope: Many definitions, many measures, In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures, Washington, DC, US: American Psychological Association. 91-106.

Marwick, C. (1995). Should physicians prescribe prayer for health? Spiritual aspects of well-being considered. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 273 (20), 1561-1562

Magaletta, P. R., & Oliver, J. M. (1999). The hope construct, will, and ways: Their relations with self‐efficacy, optimism, and general well‐being. Journal of clinical psychology, 55(5), 539-551.

Menninger, K. (1969). The academic Lecture on hope. The American Journal of Psychiatry, 116(6), 481-491.

Mickley, J. R., Soeken, K., & Belcher, A. (1992). Spiritual well‐being, religiousness and hope among women with breast cancer. Image: The Journal of Nursing Scholarship, 24(4), 267-272.

Margoline, A., Beitel, M., Oliver, Z. S., & Avants, K. (2006). A controlled study of a spirituality.

Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an instrument to measure hope. Nurs Res, 37(1), 6-10

Ormrod, J) 2006)). Educational Psychology: Developing Learners )5th ed(

Pajares, F. ((1996)). Review of Educational Research, 66(4), 543-578

Parks ,G. A., Marlatt, G. A., & Anderson, B. K. (2004). Cognitive-behavioural alcohol reatment. In N. heather and T. Stockwell(Etd). treatment and prevention of alcohol problems. Chichester: Willy.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35(4), 1103-1119.

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychological Association, 55, 5-14.

Seligman, M. E. (2003). Foreword: The past and future of positive psychology. Flourishing: Positive psychology and the life well-lived, 15-36.

Snyder CR. (1996). Conceptualizing, measuring and nurturing hope. J Couns Dev,73 (3), 355-60.

Snyder, C. R. (2000). The past and possible futures of hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 11-28.

Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Journal of Counseling Psychology, 52, 574–582.

Spada, M., M., Nikcevic, V, A. Giovanni, B. Wells, A. (2007). Meta Cognition as a mediator of the relationship between emotion and smoking dependence. Addictive behaviours, 32, 2120-2139.

Steinberg, L(1998) Adolescence. New York: McGraw-Hill

Schneider, M. C., C. Castillo-Salgado, et al. (2005). “Summary of indicators most used for the measurement of the health inequalities.” Epidemiol Bull 26(3): 7-10

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Ravert, R. D., Wil-liams, M. K. & Bede Agocha, V. (2010). The questionnaire for eudaimonic well-Being: psychometric properties, demo-graphic comparisons, and evidence of va-lidity. The Journal of Positive Psychology, 5, 41-61.

World Health Organization. (2014). Mental health: A state of well-being. Available at: www.who.int/topics/menta_health/en/.

Wells, A., & papageorgiou, C. (1998). Relation between worry and obsessivecompulsive- symptoms and meta cognitive beliefs. Behaviour Research and Therapy, 36, 899-913

Winefield , H. R., Tiggemann, M (1992). Social Support & Psychology Well Being. Journal Of Personality Assessment , 58:198-210

Wasserman , D.A. & Et Al. (2001). Social Support   And  Abstinence From Opiates And Cocaine During  Opioid  Maintenance Treatment. Journal Of Drug And Alcohl Dependence ,65.64-75

Wills, T., & Cleary, S. (1996). How Are Social Support Effects Mediated: A Test With Parental Support And Adolescent Substance Use. Journal Of Personality And Social Psychology, 71 (5), 937±952.

Yoon, E., Chang, C. C. T., Clawson, A., Knoll, M., Aydin, F., Barsigian, L., & Hughes, K. (2015). Religiousness, spirituality, and eudaimonic and hedonic well-being. Counselling Psychology Quarterly, 28(2), 132-149.

Zimmerman M., Sheeran T., Chelminski I., Young D. (2004). Screening For Psychiatric Disorders In Outpatients With Dsm-Iv Substance Use Disorders. J Subst Abuse Treat, 26(3): 181-8.

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه ی سبک های حل مساله، امید به آینده و باورهای خودکارآمدی افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی