دریافت تحقیق مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان

شامل تعداد صفحه *
فرمت word
حجم فایل 91.1KB
شناسه محصول: 648

قیمت دانلود فایل: 8.700 تومان

تنظیم هیجان، مشتمل بر تنظیم شناختی و رفتاری است (گارنر و واجاید[1]، ۲۰۱۲؛ تارولو، آبرادویک و گانار[2]، ۲۰۰۹؛ رمانی، برونل و کمپل[3]، ۲۰۱۰)، اما در سال‌های اخیر، بعد شناختی تنظیم هیجان توجه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب نموده است ابعاد شناختی تنظیم هیجان همانند دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن درواقع برای تغییر در مدت یا شدت تجربه یک هیجان (گراس و تامسون، ۲۰۰۷) باهدف مدیریت هیجان‌ها جهت سازگاری و تطابق به کار می‌روند و بخشی از راهبردهای تطابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتی‌های هیجانی و جسمانی مرتبط‌اند (لازاروس، ۱۹۹۳).

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان[4]، فرایندهای شناختی هستند که افراد برای مدیریت اطلاعات هیجان‌آور و برانگیزاننده به کار می‌گیرند. این راهبردها بر جنبه شناختی مقابله تأکید دارند (گارنفسکی، کرایج و اسپین‌هاون[5]، ۲۰۰۱؛ گراس، ۱۹۹۹)، افکار و شناخت‌ها در توانایی مدیریت، تنظیم و کنترل احساسات و هیجانات حاصل از تجربه رویدادهای استرس‌زا نقش بسیار مهمی دارند. تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دست‌کاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان اشاره دارد (تامسون، ۱۹۹۱؛ اوچسنر و گراس، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵) به‌عبارت‌دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی با واقعه آسیب‌زا به‌منظور کاهش، افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی اطلاق می‌گردد (گراس، ۲۰۰۷). به باور گارنفسکی و کرایج (۲۰۰۶) این راهبردها کنش‌هایی هستند که نشان‌دهنده راه‌های کنار آمدن فرد با وضعیت تنش‌زا و اتفاقات ناگوار است.

تنظیم شناختی هیجان، همراه همیشگی آدمی است، به انسان توان سازگاری بیشتر به‌خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی می‌دهد (موریس، سیلک، استنبرگ، مایرز و رابینسون[6]، ۲۰۰۷). تنظیم شناختی هیجان رابطه نزدیکی با مفهوم سبک‌های مقابله‌ای شناختی دارد، اما یک تفاوت مهم که بین این دو مفهوم وجود دارد، این است که در هر دو سبک مقابله هیجان مدار و مسئله مدار، ترکیبی از راهبردهای شناختی و رفتاری برای کنار آمدن وجود دارد، درحالی‌که نظریه تنظیم شناختی هیجان بیان می‌کند که اعمال و افکار فرایندهای متفاوتی هستند، به‌طوری‌که راهبردهای شناختی ازلحاظ مفهومی از راهبردهای رفتاری جدا هستند (گار نفسکی و همکاران، ۲۰۰۲).

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان را می‌توان به دو دسته سازگارانه (مثبت) و ناسازگارانه (منفی) تقسیم نمود. ازجمله راهبردهای سازگارانه می‌توان به ارزیابی مجدد مثبت[7]، تمرکز مجدد مثبت[8]، پذیرش[9]، دیدگاه‌پذیری[10] و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی[11] اشاره نمود. راهبردهایی مانند سرزنش خود[12]، سرزنش دیگران[13]، نشخوار ذهنی[14] و فاجعه انگاری[15] در دسته راهبردهای ناسازگارانه قرار می‌گیرند که هرکدام پیامدهای خاص خود خواهند داشت (گارنفسکی و کرایج، 2006؛ گارنفسکی، کوپمن و کیت[16]،2009). ارزیابی مجدد به افکاری اشاره دارد که طی آن فرد می‌کوشد تا از رویداد منفی کنونی، معنایی مثبت در جهت رشد خود برداشت کند. تمرکز مجدد مثبت، به افکاری اشاره دارد که طی آن فرد به‌جای فکر کردن درباره رویداد منفی به موضوعات شاد و لذت‌بخش فکر می‌کند. پذیرش، به افکاری اشاره دارد که فرد رویداد تجربه‌شده را پذیرفته و سعی می‌کند با آنچه اتفاق افتاده کنار بیاید. دیدگاه‌پذیری، به تفکرات مربوط به کم‌اهمیت بودن واقعه با تأکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع دلالت دارد. راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، به افکار فرد درباره گام‌هایی که برای مواجهه با رویداد منفی باید برداشته شود، اشاره دارد. در راهبرد سرزنش خود، فرد به دلیل داشتن افکار خاص خود را مسبب رویداد بد دانسته و خود را سرزنش می‌کند. راهبرد نشخوار ذهنی، به اندیشیدن درباره احساسات یا افکار مربوط به رویداد منفی، اشاره دارد. راهبرد سرزنش دیگران به راهبرد شناختی اشاره دارد که بر اساس آن فرد به خاطر اتفاق افتادن رویداد بد، دیگران را سرزنش می‌کند و فاجعه انگاری، به افکاری اشاره دارد که به‌وضوح بر وحشتناک بودن یک رویداد تأکید دارد (گارنفسکی و کرایج، ۲۰۰۶).

[1]– Garner & Waajid

[2] -Tarullo, Obradovic, & Gunnar

[3] -Ramani, Brownell, & Campbell

[4]– Cognitive emotion-regulation strategies

[5] -Garnefski, Kraaij, & Spinhoven

[6] -Morris, Silk, Steinberg, Mayors. & Robinson

[7] -Positive reappraisal

[8] -Positive refocusing

[9] -Acceptance

[10]-Putting into perspective

[11]– Refocusing planning

[12] – self-blame

[13] – other blame

[14] – rumination

[15] – catastrophizing

[16] – Garnefski, Koopman, Kraaij, & Cate

منابع

Aldwin C. M. Stress, coping and development. Second edition. (1993). New York: The Guilford PreSS. 1994. 13-Seiffge-Krenke I. Coping behavior in normal and clinical samples: More similarities than differences? Journal Adolescence, 16, 285-303.

Baker. C. N., & Hoerger. M. (2012). Parental child-rearing strategies influence self-regulation, socioemotional adjustment, and psychopathology in early adulthood: Evidence from a retrospective cohort study. Personality and Individual Differences, 52, 800-805.

Campbell-Sills, L., & Barlow. D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (542–559). New York: Guilford Press.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and self-regulation: A controltheory approach to human behavior. New York: Springer-Verlag.

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.

Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 228-283.

Cassidy, J., Kobak, R. R. (1988). Avoidance and its relationship with other defensive processes. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinica implications of attachment (300-323). Hillsdale. NJ: Erlbaum.

Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (2006). Developmental Psychopatology. Second edition. Published: John Wiley & Sons.

Cicchetti. D., Ackerman. B. P., & Izard, C. E. (1995). Emotions and emotion regulation in developmental psychology. Development and Psychopathology, 7, 1-10.

Derryberry, D., & Rothbart, M. K. (1988). Arousal, affect, and attention as components of temperament. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 958-966.

Farb, N. A. S., Anderson. A. K., Irving, J. A., & Segal, Z. V. (2014). Mindfulness interventions and emotion regulation. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (2nd ed., pp. 548-567). New York, NY: Guilford Press.

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping. Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, attachment style and mind-mindedness. Personality and Individual Differences, 45, 146-152.

Folkman. S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping. Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, attachment style and mind-mindedness. Personality and Individual Differences, 45. 146-152.

    Garnefski, N. Kraaij. V., & Spinhoven, P. H. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differencess, 30, 1311-1327.

Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij. V., & Cate, R. T. (2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence. 32, 449-454.

    Garnefski. N. Boon, S. & Kraai. V. (2003). Relationships Between Cognitive Strategies of Adolescents and Depressive Symptomatology Across Different Types of Life Event. Journal of Youth Adolescence. 32(6), 401-408.

Garner, P. W. & Waajid, B. (2012). Emotion knowledge and self-regulation as predictors of preschoolers’ cognitive ability, classroom behavior, and social competence. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(4), 330-343.

Giuliani, N.R., & Gross, J. J. (2009). Reappraisal. In: Sander, D., Scherer, K.R. (Eds.), Oxford Companion to the Affective Sciences. Oxford University Press, New York, NY.

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes. implication for affect, relationships, and well being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 343-362.

Hayes, S., Luoma. J. B., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy, 44(1), 1-25.

James, J., Gross, J. J., & Jazaieri, H. (2014). Emotion, Emotion Regulation, and Psychopathology: An Affective Science Perspective. Clinical Psychological Science, 2(4), 397-401.

Jermann, F., Van-Der-Linden, M. F., d’Acremontand, M., & Zermatten, A. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ): Confirmatory Factor Analysis and Psychometric Properties of the French Translation. European Journal of Psychological Assessment, 22, (2), 126-131.

La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E.L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A sel-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology,79, 367-384.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2004). Security based self-representations in adulthood: Contents and processes. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 159–195). New York: Guilford Press.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2005). Attachment security, compassion, and altruism. Current Directions in Psychological Science, 14(1), 34-38.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change.The Guilford Press.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2008). Adult attachment and affect regulation. In J. Cassidy & P.R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research and clinical implications (pp.503-531). New York, NY: Guilford Press.

Mikulincer, M., Shaver. P. R., & Horesh, N. (2006). Attachment bases of emotion regulation and posttraumatic adjustment. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.). Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and health (pp. 77–99). Washington, DC: American Psychological Association.

Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development. 16(2):361-388.

Panfile, T. M., & Laible, D.J. (2012). Attachment security and child’s empathy: The mediating role of emotion regulation. Merrill-Palmer Quarterly, 58(1), 1-21.

Peveler. R., & Johnson, D. W. (1986). Subjective and cognitive effects if relaxation behavior Research and Therapy. 24, 413-20.

Ramani, G. B., Brownell, C. A., & Campbell, S. B. (2010). Positive and negative peer interaction in 3 and 4-year-olds in relation to regulation and dysregulation. The Journal of Genetic Psychology. 7(3), 218-250.

Ridder, D., & Schreurs, K. (2001). Developing inter-ventions for chronically ill patients: is coping a helpful concept? Clinical Psychology Review, 21, 205-240.

Riskind, J.H. (1989). The mediating mechanisms in mood and memory: A cognitive priming formulation. Journal of Social Behavior and Personality, 4, 173-184.

Strongman, K. T. (2006). Applying Psychology to Everyday life A Beginners Guide. John Wiley and sons ltd.

Tarullo, A. R., Obradovic. J., & Gunnar. M. R. (2009). Self-control and the developing brain. Zero to Three, 29(3), 31.

Troy, A. S., & Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: emotion regulation as a protective factor. In S.M., Southwick, & B.T., Litz, & D, Charney, & M.J, Friedman. (Eds.), Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan (30-44). London: Cambridge University Press.

Tull, M. T. (2006). Extending an anxiety sensitivity model of uncued panic attack frequency and symptom severity: The role of emotion dysregulation. Cognitive Therapy and Research, 30(2). 177-184.

Waters, E., Merrick, S., Treboux, D., Crowell, J., & Albersheim, L. (2000). Attachment security in infancy and early adulthood: A twenty-year longitudinal study. Child Development, 71, 684-689.

Waters, H. S., Rodrigues, L. M., & Ridgeway, D. (1998). Cognitive underpinnings of narrative attachment assessment. Journal of Experimental Child Psychology, 71, 211-234.

Waters, S. F., Virmani, E. A., Thompson, R. A., Meyer, S., Raikes, H. A., & Jochem, R. (2010). Emotion regulation and attachment: Unpacking two constructs and their association. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 37-47.

Webb, T. L., Miles, E., & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 138, 775-808.

Wells, A., & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and nonpatients. Behavior Therapy, 32, 85-102.

Wells. T. L., (2005). Emotion and culture in a collaborative learning environment for engineers. Doctoral Dissertation of Philosophy, University of Texas, Austin.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی