دریافت پایان نامه تعیین اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر روابط با همکاران و تعارضات کار-خانواده

شامل 68 صفحه
فرمت word
حجم فایل 366.4KB
شناسه محصول: 686

قیمت دانلود فایل: 15.800 تومان

دسته: , , برچسب: , , ,
 • فهرست : دارد
 • منابع فارسی: دارد
 • منابع انگلیسی دارد
 • پرسشنامه : دارد
 • چکیده : دارد

قسمتی از متن پایان نامه میزان اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر روابط با همکاران و تعارضات کار-خانواده

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر روابط با همکاران و تعارضات کار-خانواده کارکنان مرکز آموزشی درمانی بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی از شاخه میدانی، از لحاظ ماهیت کاربردی، از لحاظ زمان مقطعی و طرح پژوهشی از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، آزمایش و دوره پیگیری انجام شد. جامعه­ی آماري اين پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی بیمارستان الزهرا (س) بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان مرکز آموزشی درمانی بیمارستان الزهرا (س) بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش طی 9 جلسه و به مدت یک ساعت و نیم تحت آموزش بسته کیفیت درمانی فریش (2006) قرار گرفتند، در صورتی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری هر دو گروه پرسشنامه 14 سوالی روابط با همکاران ایمای (2007) و پرسشنامه 18 سوالی تعارض کار-خانواده، کارلسون و همکاران (2000) را تکمیل کردند، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss ویراست بیست و یکم، در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که

واژگان کلیدی: روابط با همکاران، تعارضات کار-خانواده، کیفیت زندگی درمانی، کارکنان مرکز آموزشی درمانی

مقدمه

یکی از مولفه های سلامت جامعه، توانمندي آموزشي و ارتباطی كاركنان مراكز بهداشتي آن جامعه است؛ پس تغيير و بهبود ساختارها، سيستم ها، فرآيندها و شيوه هاي كلاسيك آموزش مي تواند در اين امر راهگشا باشد. از آنجا كه كاركنان اين مراكز به عنوان ارايه دهندگان اوليه خدمات بهداشتي در خط اول ارتباط با مردم قرار مي گيرند و نقش ارايه آموزش خدمات بهداشتي را بر عهده دارند، اين موضوع از متغيرهاي مورد قضاوت در تعيين صلاحيت و توانمندي شاغلين بخش بهداشت و درمان قلمداد مي شود و توانمندي و ارتباط موثر آن ها در سازمان يك عامل مهم در ارا يه خدمات بهداشتي است بنابراين ارتقاء توانمند ي كاركنان، ارتقاء سلامت جامعه را به دنبال خواهد داشت(چان[1]، 2008).

به نظر می رسد روابط با همکاران و تعارضات کار-خانواده می تواند بر عملکرد کارکنان موثر باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارکنان مراکز بهداشتی که مسئولیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه را به عهده دارند، دارای روابط بین فردی مناسب و سالمی نبوده و بین آنها تعارض، تقابل و تضاد وجود داشته باشد، از یک سو باعث عدم انتقال مناسب مطالب آموزشی سلامت شده و از سوی دیگر چنانچه مشریان واحدهای سلامت که آحاد جامعه را تشکیل می دهند، از این تقابل و تعارض بین کارکنان بهداشتی آگاهی پیدا کنند، اعتماد آن­ها به ارائه دهندگان خدمات سلامتی سلب شده و الگوی مناسبی از سلامت در پیش رو نخواهند داشت(کنارد[2]، 2002).

مطالعات و بررسی پیشین نشان داده است کارکنان واحدهای بهداشتی به علل اقتصادی، اجتماعی و شغلی از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نبوده و وجود مشکلات متعدد در درون خانواده آنها، فرسودگی شغلی، شیف های کاری شبانه و استرس شغلی باعث شده است تا از کیفیت کاری آنان به نحو بارزی کاسته شود که این مشکل علاوه بر سلامت خود آنها، بر سلامت خدمت گیرندگان نیز تاثیر چشمگیر دارد(دافت[3]، 2007). لذا با توجه به اهمیت رابطه با همکاران و مدیریت تعارضات کار- خانواده لازم است تا روش­های گوناگون و مناسب برای بهبود روابط همکاران و تعارضات کار- خانوده  بررسی شود تا از این طریق بهره­وری سازمانی افزایش یابد. در این فصل ابتدا با ذکر مقدمه و بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی پرداخته شده است.

[1] Chan

[2] Conrad

[3] Daft

فهرست

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه

1-1-  بيان مساله

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

1-5- فرضیه­های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش

1-5-2- فرضیه­های فرعی پژوهش

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش‌‌

1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل  دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری روابط با همکاران

2-2- مبانی نظری تعارض کار-خانواده

2-3- مبانی نظری کیفیت زندگی

2-4- پیشینه­ی پژوهش

2-4-1- پیشینه­ی پژوهش داخلی

2-4-2- پیشینه­ی پژوهش خارجی

2-5-جمع بندی

فصل سوم :  روش پژوهش

3-1- روش شناسی پژوهش

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- معیار­های ورود به پژوهش و خروج از پژوهش

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات

3-6- روش اجرای پژوهش

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-8- ملاحظات اخلاقی

 

منابع
 1. امامی، معصومه؛ محمدرضا عابدی و افسانه جواد زاده شهشهانی، ۱۳۹۱، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر کاهش تعارض کار-خانواده و خانواده- کار در زنان شاغل در سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران، سومین همایش ملی مشاوره، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
 2. امانی، احمد، اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر غنی سازی صمیمیت در روابط زناشویی، (1393) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه روزانه کردستان.
 3. برکو، ری ام (2012) مدیریت ارتباطات، ترجمه  سید محمد اعرابی  و  داود ایزدی،  تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1386، چاپ پنجم، ص 158
 4. دزکی اقدس، تعیین رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با تعارض کار خانواده در زنان شاغل در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران1390، پایان‌نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 5. دکر، برت (2012)  مدیریت فرایند ارتباطات مؤثر، ترجمه بهزاد رمضانی، تهران، دایره.
 6. رستمی، مریم. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی زوجین ناسازگار (1391) پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. رضاییان، علی (1392) مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
 8. شریف زاده؛ فتاح، قربانی زاده، وجه الله ؛ محمدی مهموئی ،علی. تأثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک سازمان؛ مقایسه‌ تطبیقی بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، مجله مدیریت منباع مدیریتی سازمانی، مقاله 2، دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-42
 9. صائمیان، صدیقه (1391) ارتباطات انسانی،  تدبیر، سال نهم، شماره 87، ص 76.
 10. ضابط، مریم، اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر عواطف و سلامت روان زنان سالمند (1393) پایان نامه کارشاسی ارشد دانشگاه رازی
 11. عريضي ساماني سيدحميدرضا، ديباجي سيدميثم .بررسي رابطه تعارض كار – خانواده با حمايت سازماني ادراک شده، استرس شغلي و خودتسلط يابي در كاركنان اقماري، 1390، پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي، 157- 151
 12. علی بابائیان, علی محمدی مهموئی, حسین علیزاده, ذبیح اله کرمی تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا، 1392، پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره، مطالعات تربيتي و روان شناسي.
 13. فرهنگی، علی اکبر (1390) ارتباطات انسانی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 14. قاسمی نظام الدین، کجباف محمدباقر، ربیعی مهدی. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان. ۱. ۱۳۹۰; ۳ (۲) :۲۳-۳۴

Abedi MR, Vostanis PE. Valuation quality of life therapy for parents of children with obsessivecompulsive disorder in Iran. Eur Chi Adol psychiatry. 2010; (19): 605-613.

 Adam L. General health and psychological symptom status in pregnancy and the purperium: what is normal? Obstet Gyn December, 2009. 94 (6): 935-941.

Aghaee A. Effects of reality therapy and mental health and hope to increase the fertility rate of women in oocyte donation [PhD Thesis]. Tehran, Iran:Islamic Azad university ; 2008.

 Bennett R, Brown L. Myles text book for midwives, 13th edition Edinburgh.Churchill Livingston: 2005.

Bruck, C,S., Allen ,T,D.,& Spector ,P.(2002). The relation between work-family conflict and job satisfaction : A finer-grained analysis. Journal of Vocational Behavior,60,336-353.

Bolin T, Peck O, Competency and educational equirements: perspective of the rural emergency nurse. J Emerg Nurs. 2011; 1(37): 96-9.

Chang L. The application in public health nursing of the employee empowerment model and relevant considerations. The Journal of Nursing. 2006; 53: 11-17.

Cohen, S.; Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396

–   Frisch MB. Quality of life Therapy. New jersey: John Wiley & Sons Press; 2006.

–   Galovski, T. and Lyons, J.A., (2014). Psychological sequelae of combat violence: A review of the impact of PTSD on the veteran s family and possible interventions. Aggression and Violent Behavior.Vol.9, Issue 5, pp.477-501.

–   Johnson, W., and Krueger, R.F. 2006. How money buys happiness: genetic and environmental processes linking finances and life satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 90, Issue 4, pp. 680-691.

–     Hamid N. Effectiveness of stress management on depression and anxiety and Infertility. Journal of Behavioral Sciences 2010; 5( 1): 55-60.

–   Hueston W, miller S.Changes in functional health status during normal pregnancy.J Fam pract. 1998 .46:209-12.

–    Hekmat P [Pathology Patient education: a qualitative study]. Journal of Nursing. 2007; 20(49): 52-9. (Persian)

–    kohli MA, et.al. The burden of illness of sever nausea and vomiting of pregnancy in the Untated states. AMJ obstet Gyneol 2002: PP, 220-227 8-Parse RR. Quality of life: sciencing and living : the art of human becoming Nursing science Quarterly . 1994: 17:16-21.

–    Newton CR, Hearn MT, Yuzpe AA, Houle M. Motives for parenthood and response to failed in vitro fertilization: implications for counseling. Journal of Assist Reprod Genet 1992; 9(1): 24-31

–    Mckee MD. Cunningham M KATHERINE RB.JANKOWSKI, MA and ZAYAS L . Health– related functional. status in a multi–ethnic population. Obstet Gynecol.2001, 97:988-930.

–   Perez A , Ruiz ASanjuan P,. Life satisfaction andpositive adjustment as predicators of emotional distress in mrnwith coronery heart disaeses. J Happy Study. 2011; 314-326.

–   Sanjuan P, Ruiz A, Perez A. Life satisfaction andpositive adjustment as predicators of emotional distress in mrnwith coronery heart disaeses. J Happy Study. 2011; 314-326.

–   Slade M. Mental illness and wellbeing: the Central importance and positive psychology and recovery approaches. Heal Serv Res. 2010; (10): 26.

–   Seligman MEP. What is the good life. Avalibale at:American PsychologyAssocation. 1998; (29): 1.

–   Sharifi Rad Gh[The effect of teaching communicative skills to the health staff in improving the knowledge and behaviors of mothers of 4-12 month-old children affected with weight-losses]. Ilam University of Medical Sciences. 2006; 13(4): 2-10. (Persian).

–     Tuschen-Caffier B, Florin I, Krause W, Pook M. Cognitive behavioral therapy for idiopathic infertile couples. Psychother and Psychosom Journal 1999; 68(1): 15-21

–    Valois, R.F., Zulling, K.J., Huebner, E.S., & Drane, J.W. 2004. Physical activity           behaviours and perceived life satisfaction among public high school adolescents. Journal of school Health.Vol.74, No.2.

–    Yaghmai F, Mahfoozpoor S, Akbari Gh. [Clients’ Satisfaction from Health Services Subsidiary of Urban Health Centers of Arak University of Medical Sciences and Health Services]. Research in Nursing. 2009; 2(4): 45-9. (Persian).

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر روابط با همکاران و تعارضات کار-خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی