دریافت ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- یک چارچوب مفهومی

The influence of business strategy on project portfolio management and its success — A conceptual framework
شامل 22 صفحه
فرمت word
حجم فایل 786.2KB
شناسه محصول: 1113

قیمت دانلود فایل: 14.600 تومان

مقاله ترجمه شده The influence of business strategy on project portfolio management and its success — A conceptual framework

مجله مقاله: International Journal of Project Management
Volume 28, Issue 8, December 2010, Pages 807-817
Technische Universität Berlin, Chair for Technology and Innovation Management, Germany
دانلود رایگان فایل pdf انگلیسی مقاله
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت
چکیده:

بنگاه‌ها در پیاده سازی استراتژی‌ها با مشکلات بیشتری مواجه هستند تا فرموله سازی آن‌ها. بنابراین، این مقاله ارتباط بین استراتژی کسب و کار، مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را برای پر کردن شکاف بین فرموله سازی و پیاده سازی استراتژی بررسی می‌کند. پژوهش‌های قبلی شواهد تأیید کننده‌ای از یک ارتباط مثبت بین این مفاهیم مجزا را نشان می‌دهند اما تا کنون هیچ چارچوب منطقی و جامعی وجود نداشته است که کل چرخه استراتژی تا موفقیت را پوشش بدهد. بنابراین، پژوهش حاضر در مورد مدیریت پورتفولیوی پروژه با مفهوم گرایش استراتژیک گسترش یافته است. بر اساس مرور ادبیات، مدل مفهومی جامعی ایجاد شده است که گرایش استراتژیک، ساختاربندی پورتفولیوی پروژه، موفقیت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را در نظر می‌گیرد. این مدل را می‌توان برای پژوهش‌های تجربی آتی در مورد تأثیر استراتژی بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن به کار برد. علاوه بر این، به آسانی می‌توان آن را توسعه داد، مثلاً از طریق عوامل زمینه‌ای.

واژگان کلیدی:  مدیریت پورتفولیوی پروژه؛ گرایش استراتژیک؛ پیاده سازی استراتژی؛ موفقیت پورتفولیوی پروژه

Abstract

Abstract
Firms are facing more difficulties with the implementation of strategies than with its formulation. Therefore, this paper examines the linkage between business strategy, project portfolio management, and business success to close the gap between strategy formulation and implementation. Earlier research has found some supporting evidence of a positive relationship between isolated concepts, but so far there is no coherent and integral framework covering the whole cycle from strategy to success. Therefore, the existing research on project portfolio management is extended by the concept of strategic orientation. Based on a literature review, a comprehensive conceptual model considering strategic orientation, project portfolio structuring, project portfolio success, and business success is developed. This model can be used for future empirical research on the influence of strategy on project portfolio management and its success. Furthermore, it can easily be extended e.g. by contextual factors.

:Keywords
Project portfolio management : Strategic orientation : Strategy implementation : Project portfolio success

فهرست مقاله ترجمه

چکیده

کلمات کلیدی

 1. مقدمه
 2. تأثیر موفقیت پورتفولیوی پروژه بر موفقیت کسب و کار
  1.  تعریف موفقیت پورتفولیوی پروژه
   1.  میانگین موفقیت یک پروژه
   2.  استفاده از هم نیروزایی
   3. تناسب استراتژیک
   4. تعادل پورتفولیو
  2.  تعریف موفقیت کسب و کار
   1. موفقیت اقتصادی
   2.  آماده شدن برای آینده
  3.  تأثیر مستقیم موفقیت پورتفولیوی پروژه بر موفقیت کسب و کار
 3. تأثیر ساختاربندی پورتفولیوی پروژه بر موفقیت پورتفولیوی پروژه
  1.  تعریف ساختاربندی پورتفولیوی پروژه
   1. .سازگاری
   2.  رسمی سازی
   3. یکپارچگی
   4.  دقت عمل
  2. تأثیر مستقیم ساختاربندی پورتفولیوی پروژه بر موفقیت پورتفولیوی پروژه
 4.  تأثیر گرایش استراتژیک
  1.  تعریف گرایش استراتژیک
   1.  موضع تحلیلی
   2.  موضع ریسک پذیری
   3.  موضع تهاجمی
  2. تأثیر مستقیم گرایش استراتژیک بر ساختاربندی پورتفولیوی پروژه
  3. . تأثیر تعدیل کننده گرایش استراتژیک بر ارتباط بین ساختاربندی پورتفولیوی پروژه و موفقیت پورتفولیوی پروژه
 5.  نتیجه گیری و بحث

Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Influence of project portfolio success on business success
2.1. Definition of project portfolio success
2.1.1. Average single project success
2.1.2. Use of synergies
2.1.3. Strategic fit
2.1.4. Portfolio balance
2.2. Definition of business success
2.2.1. Economic success
2.2.2. Preparing for the future
2.3. Direct influence of project portfolio success on business success
3. Influence of project portfolio structuring on project portfolio success
3.1. Definition of project portfolio structuring
3.1.1. Consistency
3.1.2. Formalization
3.1.3. Integration
3.1.4. Diligence
3.2. Direct influence of project portfolio structuring onproject portfolio success
4. Influence of strategic orientation
4.1. Definition of strategic orientation
4.1.1. Analytic posture
4.1.2. Risk-taking posture
4.1.3. Aggressive posture
4.2. Direct influence of strategic orientation on project portfolio structuring
4.3. Moderating influence of strategic orientation on the relationship between project portfolio structuring and project portfolio success
5. Conclusion and discussion
References

 1. نتیجه گیری و بحث

این مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن را بررسی می کند. بنابراین مفهوم گرایش استراتژیک در ادبیات مدیریت پورتفولیوی پروژه به کار گرفته شده و در یک چارچوب کلی قرار گرفته است. بر اساس آن، سه بعد گرایش استراتژیک، ساختاربندی پورتفولیوی پروژه، موفقیت پورتفولیوی پروژه و نیز موفقیت کسب و کار و ارتباطات مستقیم آن ها و اثر تعدیلی گرایش استراتژیک بر ارتباط بین ساختاربندی پورتفولیوی پروژه و موفقیت پورتفولیوی پروژه تحلیل شده و در چهار فرضیه مطرح شده است. یک مدل مفهومی جامع کلی در مورد ارتباط بین گرایش استراتژیک، مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار معرفی شده است. این مطالعه دارای استلزامات خاصی برای پژوهش ها و اقدامات مدیریت پورتفولیوی پروژه است. مدل مفهومی توسعه یافته، تئوری های موجود در مدیریت پورتفولیوی پروژه را توسعه می دهد و به پر کردن شکاف بین فرموله سازی استراتژی و اجرای استراتژی کمک می کند.

روش گرایش استراتژیک (که در اصل توسط ونکاترامن (1989) ارائه شده است) با دیدگاه پورتفولیوی پروژه منطبق شده است. عوامل نظری مربوط به ساختاربندی پورتفولیو از ادبیات موجود مدیریت پروژه به دست آمد و با استفاده از یافته های رشته های نزدیک توسعه یافت. علاوه بر این، اهداف مدیریت پورتفولیوی پروژه که توسط کوپر و همکاران (2002) ارائه شده است، توسعه یافت و با یک عامل کلی موفقیت پورتفولیوی پروژه ترکیب شد که میانگین موفقیت یک پروژه، تعادل پورتفولیو، تناسب استراتژیک و استفاده از هم نیروزایی ها را در بر می گیرد. در نهایت، با پذیرش مفهوم مطرح شده شنار و همکاران (2001) یک متغیر موفقیت کسب و کار برای ارزیابی تأثیر فوری و بلندمدت موفقیت پورتفولیوی پروژه بر سطح کسب و کار تا سطح پورتفولیو توسعه داده شد. این عوامل نظری واضح را می توان با استفاده از پژوهش های آتی در این حوزه به کار گرفت و سپس تصحیح کرد.

هرچند تا زمانی که مدل مفهومی به طور تجربی اعتبارسنجی نشده باشد استلزامات مدیریتی محدود هستند، اما می توان چند نتیجه موثر بر اقدام را به دست آورد. بر اساس فرضیات، بنگاه ها می توانند عوامل پیشنهادی مدل را برای طراحی یک فرایند انتخاب پورتفولیوی پروژه مطابق با استراتژی به کار بگیرند. عوامل موفقیت پیشنهادی را می توان برای ارزیابی و محک زدن مدیریت پورتفولیوی پروژه آن ها استفاده کرد. یافته ها پذیرش مدیریت پورتفولیوی پروژه به عنوان روشی کلی دارای تأثیر استراتژیک قوی توسط بنگاه را تأیید می کنند. این مطالعه نقاط قوت و محدودیت هایی دارد که باید در نظر گرفته شود. این مقاله مدل جامعی را ارائه می کند که کل چرخه از برنامه ریزی استراتژیک تا مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را پوشش می دهد. بنابراین، نه تنها مفاهیم استخراج شده بلکه اثرات مدیریت پورتفولیوی پروژه بر سطح کسب و کار نیز در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، طراحی مدل به نوع خاصی از پروژه یا صنعت محدود نیست و در نتیجه امکان به کارگیری گسترده در هر پورتفولیوی پروژه دارای حامیان پروژه داخلی را فراهم می کند. این مورد نیز یک محدودیت این مطالعه است زیرا پورتفولیوهای دارای حامیان پروژه خارجی مشخصه های متفاوتی دارند و به سختی می توان آن ها را توسط این مدل به دست آورد. علاوه بر این، فرایند هدایت راهبری پورتفولیوی پروژه فرای فعالیت های دوره ای، موضوع این مطالعه نیست. دو مسیر مربوط به پژوهش های آتی بر اساس این مقاله عبارتند از: اعتبارسنجی تجربی و توسعه مدل مفهومی. فرضیات باید توسط یک مطالعه تجربی کمی مورد آزمون قرار بگیرند. برای اطمینان از درک موضوع پژوهش، بنگاه های تحلیل شده باید دارای پورتفولیوی پروژه ای با چند پروژه حمایت شده داخلی به طور همزمان باشند. علاوه بر این، یک طراحی آگاه کننده چندگانه برای معیارهای مدیریت و موفقیت پروژه از سطوح مدیریتی مختلف باید در نظر گرفته شود تا تصویر گسترده ای از گرایش استراتژیک، فعالیت های مدیریت پورتفولیو و موفقیت کسب و کار به دست آید و نیز از نتایج دارای سوگیری جلوگیری شود. همچنین، پژوهش های بیشتر می تواند این مدل را به دیدگاه راهبری پورتفولیوی پروژه و نیز اقتضائات مختلف توسعه دهد. علاوه بر این، مدل مفهومی می تواند با پورتفولیوی پروژه دارای حمایت خارجی منطبق شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- یک چارچوب مفهومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی