دریافت پایان نامه بررسی ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از تحصيل و عوامل موثر بر آن

شامل 166 صفحه
فرمت word
حجم فایل 279.6KB
شناسه محصول: 1158

قیمت دانلود فایل: 9.500 تومان

مقدمه:

دانشگاه به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعیین‌کننده‌ای كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به‌عنوان يكي از شاخص‌های تعيين ميزان توسعه كشورها مدنظر قرارگرفته است. همان‌طور كه مي‌دانيم جوانان در مقطع پیش‌دانشگاهی تلاش زيادي براي ورود به دانشگاه مي‌كنند و شايد بتوان گفت كه يكي از آمال و آرزوهاي جوانان امروزي ورود به دانشگاه مي‌باشد با ورود جواناني كه با اميد و آرزو به دانشگاه راه‌یافته‌اند اگر تلاش كنيم كه رضايتمندي اين دانشجويان تازه‌وارد را به‌طور نسبي فراهم كنيم مي‌توان انتظار داشت كه اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل تعهد داشته بيشتري نسبت به شغل، زندگي، ديگران درآیندِ داشته باشند زيرا زمانی که افراد تعهد داشته باشند ديگر رشوه‌خواری، رياكاري، دروغ‌گويي براي رسيدن به اهداف خوب يا بد، فقر فرهنگي، بی‌سوادی جوانان تحصیل‌کرده، … وجود نخواهد داشت. بر اساس نظريه تسري Spill-over Theory رضايت از يك بخش از زندگي بروي رضايت از بخش‌های ديگر زندگي مؤثر است.

مثلاً در اين تحقيق زمانی که دانشجويان از تحصيل راضي باشند از حوزه‌هاي ديگر زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي نيز راضي خواهند بود.

فهرست

فصل اول 1
كليات پژوهش 1
1/1 مقدمه: 2
2/1 طرح مساله: 3
3/1 اهميت و ضرورت تحقيق 5
4/1 اهداف تحقيق 7
فصل دوم 8
مباني نظري تحقيق 8
1/2 تعريف رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي 9
2/2- پيشينه تحقيق 11
ا1/ 2/2 -بيشينه پژوهش هاي داخلي 12
2/ 2/2- نقد و بررسي پيشينه هاي داخلي 27
3/2/2- پيشينيه پژوهش هاي خارجي: 27
4/ 2/2 نقد وبررسي پيشينه‌هاي خارجي 39
3/2 مباني نظري تحقيق 40
1/ 3/2 نظريه تسري(spill over theory) 41
2/ 3/2 نظريه هدف گذاري «ادوين لاك» E.A.lock 42
3/ 3/2 نظريه مبادله 43
4/3/2 نظريه نيازها 45
4/2 چهارچوب نظري تحقيق 48
5/2 مدل تئوريكي تحقيق: 50
فصل سوم 51
روش تحقيق 51
3/1 مقدمه 52
2/3روش تحقيق: 53
1/2/3: پرسش آغازي: 54
2/2/3 مطالعات مقدماتي و اكتشافي: 54
3/2/3 طرح نظري مسئله تحقيق: 55
4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوريك: 57
5/2/3 تبدل نظريه ها به فرضيه ها: 57
6/2/3 تعريف عملياتي متغيرها و يافتن معرفهاي مناسب براي سنجش آنها: 59
7/2/3 تهيه پرسشنامه براي سنجش متغيرها 61
8/2/3 آزمون مقدماتي 66
3/3 جامعه آماري 67
1 /3/3حجم نمونه: 67
فصل چهارم 71
يافته‌هاي پژوهش 71
*تحليل جداول توزيع فراواني 72
جدول و نمودار 1-4 : توزيع پاسخگويان برحسب جنس 73
جدول و نمودار 2-4: توزيع پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 74
جدول و نمودار 3-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت شغلي 75
جدول و نمودار 4-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل 76
جدول و نمودار 5-4: توزيع پاسخگويان برحسب شهر محل سكونت 77
جدول و نمودار 6-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات مادر 78
جدول و نمودار 7-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل مادر 79
جدول و نمودار 8-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات پدر 80
جدول و نمودار 9-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل پدر 81
جدول و نمودار 10-4: توزيع پاسخگويان برحسب نوع مالكيت منزل 82
جدول و نمودار 11-4: توزيع پاسخگويان برحسب سن 83
جدول و نمودار 12-4: توزيع پاسخگويان برحسب معدل 84
جدول و نمودار 13-4: توزيع پاسخگويان برحسب ترم 85
جدول و نمودار 14-4: توزيع پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 86
جدول و نمودار 15-4: توزيع پاسخگويان برحسب درآمد خانواده 87
*تحليل جداول توزيع فراواني و نمودار ميانگين براي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مربوطه 88
جدول و نمودار 16-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص تسلط به درس 89
جدول و نمودار 17-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مسئوليت پذيري90
جدول و نمودار 18-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص ايجاد انگيزه 91
جدول و نمودار 19-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مقررات آموزشي 92
جدول و نمودار 20-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از تحصيل
93
جدول و نمودار 21-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص اميداوري به آينده شغلي 95
جدول و نمودار 22-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص احترام به دانشجو 96
جدول و نمودار 23-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97
جدول و نمودار 24-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رسيدن به هدف 98
جدول و نمودار 25-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از زندگي 99
*تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي مستقل مربوطه 100
جدول 26-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و اميدواري به آينده شغلي 101
جدول 27-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و احترام به دانشجو 102
جدول 28-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و عدالت در سطح دانشگاه 103
جدول 29-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رسيدن به هدف 104
جدول 30-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رضايت از زندگي 105
*تحليل رابطه متغير وابسته « رضايت از تحصيل » با متغيرهاي زمينه‌اي دو مقوله‌اي 106
جدول 31-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و جنس 107
جدول 32-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و مقطع تحصيلي 108
جدول 33-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت شغلي 109
جدول 34-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شهر محل سكونت 110
تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي زمينه‌اي چند مقوله‌اي 111
جدول 35-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و رشته تحصيلي 112
جدول 36-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت تاهل 114
جدول 37-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات مادر 115
جدول 38-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل مادر 116
جدول 39-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات پدر 117
جدول 40-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل پدر118
جدول 41-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و نوع مالكيت منزل 119
فصل پنجم 120
خلاصه و نتيجه گيري 120
منابع و ماخذ 128
پرسشنامه 130

منابع
 1. رفيع پور ، فرامرز- سنجش گرايش روستاييان به جهاد سازندگي، پژوهش در سه استان اصفهان، فارس، خراسان- ناشر و مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي) زمستان 1372 نشر ارغنون
 2. آبراهام ك. كورمن- روان شناسي صنعتي و سازماني – ترجمه دكتر حسين شكر شكن- بهار 1373 – انتشارات رشد.
 3. ترنس – آرميچل- مردم در سازمانها – تركجه دكتر حسين شكر شكن – تابستان 1373- انتشارات رشد
 4. استوارت از كمپ روانشناسي كاربردي – ترجمه فرهاد ماهر – 1369- انتشارات آستان قدس رضوي
 5. خضر نجات حميد – مفاهيم جامعه شناسي – بهار 1396- انتشارات شيراز
 6. ويليام آسيكومور – تفكر نظري در جامعه شناسي – ترجمه علي محمد حاضري و ديگران – بهار 1372- نشر سفير
 7. پارسا فلسطين محمد – روان شناسي تربيتي – بهار 1371- انتشارات بعثت
 8. رفيع پور ، فرامرز- آنوهي يا آشفتگي اجتماعي، پژوهش در زمينه پتانسيل آنوهي در شهر تهران، 1378- انتشارات صدا و سيما
 9. كندوكاوها و پنداشته‌ها – رفيع پور، فرامرز – مقدمه‌اي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي 1382- شركت‌هاي انتشار
 10. بيرو (آلن) : فرهنگ علوم اجتماعي ، مترجم باقر ساروخاني ،تهران، انتشارات كيهان 1366
 11. عبدالهي فلسطين محمد، (1374) روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي. تهران. دانشكده علامه طباطبايي
 12. پاك سرشت، سليمان (1381) مجله پژوهشي بازتاب شماره 3
 13. كيوي ، ريمون و كامپنهود ، لوك وان (1381) روش تحقيق در علمو اجتماعي ترجمه دكتر عبدالحسين نيك گهر ، نشر توتيا
 14. ساروخاني- باقر، درآمدي بر دايره‌المعارف علوم اجتماعي – تهران- انتشارات كيهان – 1370-
 15. نصفت – مرتضي – اصول و روشهاي آمار- انتشارات دانشگاه تهران – 1366
 16. سرايي- حسين – نمونه‌گيري در تحقيق – انتشارات سمت- زمستان 1375
 17. ساروخاني – باقر – روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي – تهران – انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي – 1377
طرح مسئله:

دانشگاه مكاني فرهنگي و اجتماعي هست و هرساله جمع كثيري از جوانان براي گذراندن تحصيلات عاليه وارد آن مي‌شوند و هر يك از اين جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمي، كسب شغل بهتر، رندگي بهتر، گرفتن مدرك،…)به اين مكان مقدس قدم مي‌گذارند. اكنون با ورود اين جوانان بانشاط و اميدوار به آينده و همچنين علاقه‌مند به تحصيل مسئوليت سنگيني به عهده مسئولين دانشگاه هست، ازاین‌جهت كه اين مسئولين محترم بايد از کارکنان و اساتيد متعهد و كارآمد بهره گيرند، زيرا اين دو قشر تماس بيشتري را با دانشجويان كه آینده‌سازان جامعه هستند دارند، كه توجه بيشتر اين تحقيق به نقش اساتيد متمركز است آنچه از يك استاد وظیفه‌شناس و شايسته انتظار مي‌رود اين است كه بكوشد از ناکامی‌های درسي دانشجويانش جلوگيري كند و آن‌ها را علاقه‌مند به تحصيل،مطالعه، پژوهش سازد. همان‌طور كه مي‌دانيم دانشجويان اغلب در سن جواني به تحصيل مي‌پردازند و دوران جواني بسيار حساس می باشد زيرا پايه‌هاي شخصيتي افراد در اين دوران شكل مي‌گيرد.

فردي كه مشغله ذهني جز تحصيل نداشته باشد و تحصيل دانشجو با رضايت باشد البته كه اين فرد در تحصيل موفق‌تر خواهد بود و آيندۀ تضمین‌شده‌تری نسبت به ديگران دارد زيرا در آرامش به سر مي‌برد و اين دانشجويان مسلماً در آينده فرد مفيد و شايسته‌اي براي خود، خانواده و جامعه خواهند بود. در مصاحبه اكتشافي كه با چند تن از اساتيد و دانشجويان انجام داديم به نظر مي‌رسيد كه مقداري نارضايتي در بين دانشجويان وجود دارد به دلايلي همچون عدم وجود امكانات مختلف، عدم وجود كاركنان دلسوز و متعهد، هزينه‌هاي سنگين دانشگاه آزاد، عدم وجود اساتيد باتجربه و باانگیزه، تبعيض اساتيد بين دانشجويان، وجود مقررات آموزشي نامناسب، … به خاطر عدم نظارت و دقت كافي مسئولين كه موجبات نارضايتي دانشجويان را فراهم مي‌كند. بنابراين رضايت عبارت است از: حالت خوشايندي است كه به خاطر فاصله كم انتظارات با واقعيت، ارضاي نياز حاصل مي‌شود و دست‌یابی به هدف در موقعيت‌هاي مختلف براي فرد حاصل مي‌شود.

كسب سعادت در زندگي به‌عنوان هدف والاي وجود انساني تلقي شده است كه باعث رشد و شكوفايي و پيشرفت انسان مي‌شود، و بالعكس عدم كسب سعادت اغلب به‌عنوان مانعي درراه انجام وظايف فرد تلقي مي‌شود، همان‌گونه كه ذكر شد رضايت از زندگي بازتاب توازن ميان آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي او است. (كمبل و ديگران 1976 به نقل از اينگلمارت 1373 ص 244) به عبارتي هر چه فاصله بين سطح آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي وي بيشتر گردد رضايتمندي كاهش مي‌يابد و بالعكس هر چه فاصله بين سطح آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي وي كمتر گردد رضايتمندي افزايش مي‌يابد. بنابراين در اين پژوهش اولاً درپي سنجش ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قوچان ثانياً مي‌كوشيم كه عوامل مؤثر بر اين امر را بيابيم.

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

رضايت حالت خوشايندي است كه به خاطر دست‌يابي به هدف در موقعيت‌هاي مختلف به فرد دست مي‌دهد. رضايت انواع مختلفي دارد كه عبارت‌اند از رضايت از زندگي خانوادگي، رضايت از زندگي زناشویی، رضايت از وضعيت اقتصادي، رضايت از خود، رضايت مشتري، رضايت كارگر، رضايت کارفرما، رضايت از محل زندگي، رضايت مردم از سازمان‌های اداري رضايت مشتركين (از شركت برق، آب، گاز، تلفن)رضايت از شغل، رضايت از درآمد و رضايت از تحصيل كه ما بنا به دلايل زير درصدد بر‌آمديم تا تحقيقي در مورد رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قوچان از تحصيل انجام دهيم: همان‌طور كه مشهود است عده زيادي از جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند تعداد نسبتاً زيادي از جوانان ايراني را دانشجويان تشكيل مي‌دهند و این جوانان هستند كه بايد فرداي كشور را به آن‌ها سپرد و اين امر زماني تحقق پيدا مي‌كند كه دانشجويان از وضعيت تحصيلي خود راضي باشند كه اين رضايت از تحصيل هم براي دانشجو و هم براي جامعه ضرورت دارد. اما اگر رضايت در اين سن جواني و دوران دانشجويي براي دانشجو فراهم نشود آثار سوء فراواني در سطح خرد، ميانه، كلان خواهد داشت.

در سطح خرد

افزايش تنش، مشكلات رفتاري، نااميدي،اضطراب، افسردگي و … ازجمله آثار منفي نارضايتي از تحصيل است. به‌عنوان‌مثال فردي كه تصميم دارد تمام سعي و تلاش خود را در دانشگاه بكار گيرد و سخت درس بخواند و در راستاي همين هدف نيز گام برمی‌دارد بعد مشاهده مي‌كند افرادي كه به درس كمتر توجه كرده‌اند، كمتر در كلاس حاضرشده‌اند و … با استفاده از طرح دوستي با استاد نمره‌شان بالاتر يا مانند فرد اول مي‌شود در این صورت اگر آن دانشجو ازنظر روحي حساس باشد ممكن است كه افسرده و نااميد از عدم پاداش در مقابل زحمت‌هایش سركوب شود.

در سطح ميانه

نيز پيامدهايي چون كاهش روحيه مشارکت‌جویی، همكاري و تعاون، عدم اعتماد و … را در پي دارد. مثلاً دانشجويي كه از وضعيت تحصيلي خود ناراضی باشد ديگر انگيزه‌اي ندارد همان‌طور كه مشاهده مي‌شود بعضی‌اوقات چند دانشجو باهم يك تحقيق را انتخاب می‌کنند و درنهایت فردي كه علاقه‌مندتر و باانگیزه‌تر از بقيه است ممكن بيشتر كار تحقيق را انجام دهد و بقيه فقط در نمره گرفتن شريك باشند در اين صورت دانشگاه كه يك مكان اجتماعي شدن است دانشجويان مشاركت را در كار گروهي نمي‌‌آموزند پس يك مشكل كاهش روحيه مشارکت‌جویی به جامعه تحميل مي‌شود.

در سطح كلان

نيز پيامدهايي چون انواع مفاسد و انحرافات (بزهكاري) و درنهايت زمینه‌ساز مشكلات در جامعه خواهد بود. به‌عنوان‌مثال زمانی که دانشجويان از تحصیل خود ناراضي باشند در آن صورت مشاهده مي‌شود كه گاهي اوقات مثلاً بعضي از دانشجويان يك تحقيق مشابه تحقيق خود (از دانشجويان ديگر، دانشگاه‌های ديگر، …)‌كپي مي‌كنند و به استاد تحويل مي‌دهند اين عمل دانشجو يك نوع تقلب محسوب مي‌شود. بنابراين شناسايي و ريشه‌يابي عواملي كه در متغير رضايت تأثیر ( مثبت و منفي) مي‌گذارد ما را در جهت پيشبرد اهداف كوتاه‌مدت و درازمدت ياري خواهد كرد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از تحصيل و عوامل موثر بر آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی