دریافت پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

شامل 100 صفحه + فهرست
فرمت word
حجم فایل 171.6KB
شناسه محصول: 35

قیمت دانلود فایل: 6.500 تومان

دسته:
 • این محصول دارای پرسش نامه میباشد
 • این محصول دارای فهرست و منابع است

قسمتی از متن پایان نامه بررسی اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد

چکیده

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت با زندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغت شان ،‌خواست و انتظارات شان از مسؤولان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌ درصد ها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (69%)‌سنجیده شد.

1- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت ،‌رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی کامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کند که آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی به وجود بیاورند که نوجوان بخشی از اوقات خود را در کنار پدر و مادر بگذراند درست است که او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی کند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی کند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان که دانش آموزان از درس و بحث و تکلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و کمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در کارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی  ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.

فهرست پایان نامه

فصل اول : مبادی تحقیق

 • مقدمه
 • موضوع تحقیق و تبیین آن
 • بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)
 • انگیزه محقق در انتخاب موضوع
 • هدف تحقیق
 • ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)
 • واژه ها و اصطلاحات این تحقیق 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق

تاریخچه

ب- سابقه عملی تحقیق

 1.  بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان
 2.  بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران
 3.  بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات

 • تعریف فرضیه
 • انواع فرضیه
 • فرضیات این تحقیق
 • سؤالات پژوهشی

ب- جامعه آماری و نمونه گیری

 1. تعریف جامعه آماری
 2. جامعه آماری این تحقیق
 3.  تعریف نمونه گیری
 4.  انواع نمونه گیری
 5.  نمونه گیری در این تحقیق

ج- جمع آوری اطلاعات

 1.  تعریف روش جمع آوری اطلاعات
 2. انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
 3. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
 4.  تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات
 5. تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات

د- روش تحقیق

 1.  تعریف روش تحقیق
 2.  انواع و روش های تحقیق
 3.  نوع و روش این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق

الف- نتایج کلی و فرضیات

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی

الف- پیشنهادات محقق

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع

4- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق

5- فهرست منابع(کتابنامه)

6- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

منابع
 • دبیرخانه شورای عالی جوانان ، چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت بین نوجوانان و جوانان
 •  با تقوا ، مهدیه ، 1383، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.
 •  مکی ، محمد ، 1381، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ناحیه 2 شهر یزد.
 • دلاور ، علی ، 1373، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور
 •  حافظ نیا ، محمد ، 1384، روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت
 • بهارستان ، جلیل ، بررسی هندسه جوانی و سیاق جوانی کردن
 •  سازمان ملی جوانان ، اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان
 • مجلات پیوند ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ایران
 • اینترنت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی