دریافت ترجمه مقاله بررسی اسید سیالیک تام سرم(TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون علائم گوارشی

Evaluation of serum total sialic acid in moderate COVID-19 patients with and without gastrointestinal tract manifestations
شامل 13 صفحه
فرمت word
حجم فایل 967.8KB
شناسه محصول: 381

قیمت دانلود فایل: 47.000 تومان

مقاله ترجمه شده Evaluation of serum total sialic acid in moderate COVID-19 patients with and without gastrointestinal tract manifestations

مجله مقاله: Tissue and Cell
ISSN: 0040-8166, Volume: 74, Page: 101679, February 2022
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Ain Shams University, Cairo, Egypt
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله ارزیابی اسید سیالیک تام سرم(TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم گوارشی و بدون آن

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • 1. مقدمه
 • 2. مواد و روش ها
  • 2. 1. جامعه انسانی مورد مطالعه
  • 2. 2. تعیین مقدار اسید سیالیک تام سرم
  • 2. 3. تعیین مقدار الکترولیت های سرم
  • 2. 4. تحلیل آماری
 • 3. یافته ها
  • 3. 1. داده های دموگرافیکی و بیوشیمیایی بیماران کووید-19 متوسط با و بدون علائم GIT
  • 3 .2. مقادیر سرمی TSA در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون علائم GIT
 • 4. بحث
 • اظهارات نویسندگان
 • اظهارات اخلاقی
 • منابع مالی
 • دسترسی به داده‌ها
 • بیان تنازع منافع
 1. Abstract
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusion
 2. Graphical abstract
 3. Keywords
 4. 1. Introduction
 5. 2. Materials and methods
  • 2.1. Human subjects
  • 2.2. Level of total sialic acid in serum
  • 2.3. Levels of serum electrolytes
  • 2.4. Statistical analysis
 6. 3. Results
  • 3.1. Demographic and biochemical data of moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations
  • 3.2. Levels of serum TSA in moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations
  • 3.3. Levels of serum electrolytes in moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations
 7. 4. Discussion
 8. Author statement
 9. Ethics statement
 10. Funding
 11. Availability of data of material
 12. Declaration of Competing Interest
 13. References

چکیده

سابقه و هدف: به خوبی واضح است که SARS-CoV-2 غالبا سیستم تنفسی را آلوده می‌نماید و سبب ایجاد ذات‌الریه می‌شود؛ با این حال، این بیماری همچنین می‌تواند بخش‌ هایی از مجاری گوارشی (GIT) را که پوشانده شده با مخاط دو لایه‌ی غنی از پروتئین های قنددار ختم شده به ریشه‌ی اسید سیالیک است درگیر نماید. بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی اسید سیالیک تام سرم (TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم GIT و بدون آن انجام شد.

روش مطالعه: در مجموع 161 بیمار مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون داشتن علائم GIT و 50 گروه کنترل وارد مطالعه ی ما شدند. در حالیکه مقدار الکترولیت های سرم با استفاده از کیت های سنجش تجاری رنگ سنجی یا کدورت ‌سنجی اندازه گیری شد، مقدار TSA سرم با استفاده از کیت تجاری ELISA تعیین گردید.

یافته ها: نتایج ما نشان داد که مقدار سرمی TSA در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با علائم گوارشی (91/8±43/81) به طور شدیدا معناداری در مقایسه با کنترل (41/6±24/61) یا حتی بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط بدون علائم گوارشی  (03/7±46/69) افزایش یافت. تجزیه و تحلیل منحنی ROC مشخص کرد که AUC برای TSA برابر 84/0 با یک حساسیت 2/76 درصدی و اختصاصیت 7/73 درصدی در تمایز بین بیماران کووید-19 متوسط با و بدون عوارض گوارشی بود. مقادیر سدیم و پتاسیم سرمی به طور کاملا معناداری در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با عوارض گوارشی نسبت به کنترل یا حتی بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط بدون عوارض گوارشی کاهش نشان داد؛ با این حال، مقدار سرمی کلسیم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با عوارض گوارشی فقط نسبت به کنترل کاهش داشت.

نتیجه‌ گیری: در آخر، استنتاج می‌شود که SA نقش مهمی در ایجاد عوارض گوارشی مرتبط با کووید-19 دارد و می‌تواند یک نشانگر زیستی بالقوه برای عارضه ی گوارشی در این بیماری باشد.

 

کلمات کلیدی: عفونت SARS-CoV-2، کووید-19، مجاری گوارشی، سیالیک اسید.

Abstract

Background
It is known that SARS-CoV-2 mostly infects the respiratory system causing pneumonia; although it can also affect the gastrointestinal tract (GIT), which covered with a bi-layer of mucus rich in glycosylated proteins that terminated by sialic acid. Therefore; this study aimed to evaluate serum total sialic acid (TSA) in moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations.

Methods
A total of 161 moderate COVID-19 patients without and with GIT manifestations and 50 controls were enrolled into our study. Serum electrolytes levels were measured by using colorimetric or turbidmetric commercial assay kits, while the level of serum TSA was measured by using a commercial ELISA kit.

Results
Our results showed that serum TSA level was highly significantly increased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations (81.43 ± 8.91) when compared with controls (61.24 ± 6.41) or even moderate COVID-19 patients without GIT manifestations (69.46 ± 7.03). ROC curve analysis showed that AUC for TSA is 0.84 with 76.2 % sensitivity and 73.7 % specificity in discrimination between moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations. Serum potassium and sodium levels were highly significantly decreased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations when compared with controls or even moderate COVID-19 patients without GIT manifestations; while serum calcium level was found to be significantly decreased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations when compared with controls.

Conclusion
Finally, we can conclude that SA plays a crucial role in the pathogenesis of GIT complications associated with COVID-19 and could be a potential biomarker for the COVID-19 gastrointestinal complications.

Keywords:
SARS-CoV-2 infection
COVID-19
Gastrointestinal tract
Sialic acid

 1. مقدمه

بیماری کروناویروس (کووید-19)، یک بیماری همه گیر جهانی است که به سرعت در حال گسترش است و از طریق کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می‌شود. اولین بار در دسامبر 2019 در ووهان-چین ظاهر شد و در 11 مارچ 2020 توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد (سازمان جهانی بهداشت، 2020؛ Huang و همکاران، 2020). این بیماری اثرات مخربی بر رشد اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و جمعیت ها داشته است و به یک بحران فاجعه بار بهداشت عمومی تبدیل شده است که بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به طوری که تا 12 جولای 2021، حدود 187916376 مورد تایید شده ی مبتلا و حدود 4053093 مرگ در تقریبا 221 کشور ثبت شده است (همه گیری کروناویروس کووید-19: worldometer، 2021). به خوبی مشخص شده است که SARS-CoV-2 عمدتاً سیستم تنفسی را آلوده می کند و باعث ذات الریه می شود. با این حال، می تواند بر دستگاه گوارش (GIT) نیز تأثیر بگذارد (Chen و همکاران، a,b2020). اسهال، بی اشتهایی، استفراغ، حالت تهوع و درد شکم بیشترین عوارض GIT گزارش شده در بیماران مبتلا به کووید-19می‌باشند (Perisetti و همکاران، 2020). علاوه بر آنها، پانکراتیت حاد، خونریزی مجاری گوارشی و کولیت نیز گزارش شده است (Lin و همکاران، 2020). اثبات شده است که حدود یک پنجم بیماران مبتلا به کووید-19 دارای عوارض ثبت شده ی GTI بوده اند (Henry و همکاران، 2020).

اسید سیالیک (SA) که تحت عنوان N-استیل نورآمینیک اسید (NANA) نیز شناخته می‌شود، یک واژه ی کلی است که به خانواده ای از مونوساکاریدهای دارای یک ستون فقرات 9 کربنی و تنوع ساختاری بالا تعمیم داده می‌شود (Zhang و همکاران، 2019). این مولکول در انتهای زنجیره‌های گلیکوپروتئینی و گلیکولیپیدی قرار می‌گیرد که اجزای اصلی غشای سلولی هستند (Chittemsetti و همکاران، 2019). از آنجایی که مجموعه های پیچیده ی گلیکانی در سطح سلول های جانوری و میکروارگانیسم ها وجود دارد که وظایف خاصی را در وضعیت سلامتی و بیماری افراد میانجی گری می کنند، پس SA نقش مهمی در تجمع سلولی، مسیرهای پیام رسانی سلول، پاسخ ایمنی، ترمیم بافت و نیز در برخی بیماری های انسانی مانند فرآیند عفونت زایی ایفا می کند (Olaru و همکاران، 2020). پروتئین‌های سرمی عمدتا گلیکوپروتئینی هستند که در آنها گلیکان‌ها به ریشه‌ی سیالیک اسید ختم می‌شود (Gruszewska و همکاران، 2014). برخی مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به کووید-19، تغییراتی را در غلظت گلیکوپروتئین های خونی گزارش کرده اند (d’Alessandro و همکاران،2020؛ Sun و همکاران، a,b2020). این تغییرات به نظر می رسد بتواند بر غلظت تام اسید سیالیک تأثیر بگذارد. همچنین، ظرفیت اتصال به اسید سیالیک یکی از بسیار عوامل تاثیرگذار بر تنوع زیستی خانواده کروناویروس ها است (Matrosovich و همکاران، 2015)؛ زیرا گزارش شده است که SARS-CoV-2 ممکن است به سیالیک اسید متصل شود در حالی که SARS-CoV احتمالا قادر به انجام این کار نیست و اسید سالیک به احتمال زیاد ممکن است یک عامل مهم طوفان سایتوکینی  مرتبط با عفونت SARS-CoV-2 باشد (Wielgat و همکاران، 2020).

بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی سطح سرمی اسید سیالیک تام (TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 با و بدون عوارض گوارشی انجام شد تا نقش آن را در بیماری زایی کووید-19 و عوارض گوارشی آن مشخص نماید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اسید سیالیک تام سرم(TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون علائم گوارشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی