دریافت تحقیق نظریه‌های پیوند با مدرسه

شامل 24 صفحه
فرمت word
حجم فایل 67.8KB
شناسه محصول: 645

قیمت دانلود فایل: 8.700 تومان

لازم است، برای درک بهتر مفاهیم و اصطلاحات پیوند با مدرسه به نظریاتی که از این مفهوم شده، اشاره گردد. نظریه‌هایی که در مورد پیوند با مدرسه ارائه شده‌اند عبارت‌اند از: نظریه کنترل اجتماعی، نظریه خود مهار گری، نظریه تحول اجتماعی، نظریه عضویت گروهی، نظریه تعامل نمادین، نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه دل‌بستگی، در این فصل به ترتیب این نظریات را مرور می‌کنیم.

نظریه کنترل اجتماعی

یکی از اولین مفهوم‌سازی‌های جامع و کامل از پیوند با مدرسه مربوط به نظریه کنترل اجتماعی[1] هیرشی[2] (۱۹۶۹) است. نظریه کنترل اجتماعی یا نظریه پیوند اجتماعی در ابتدا به‌وسیله هیرشی (۱۹۶۹) برای توضیح دلایل جرم مطرح شد. او در کتاب دلایل بزه‌کاری[3] از انواع متفاوت پیوندهای اجتماعی افراد با جامعه (خانواده، همسالان و مدرسه) صحبت می‌کند (به نقل از دیکسون[4]،2007). جرم شناسان نظریه‌های زیادی را برای تبیین تخطی مردم از قوانین محیط اجتماعی مطرح کرده‌اند. هیرشی رویکرد جدیدی را در مورد این سؤال قدیمی به کار برد و به‌جای پاسخ به اینکه چرا مردم از قوانین جامعه تخطی می‌کنند، به این سؤال پاسخ داد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی کنند. برای پاسخ به این سؤال می‌کنند. برای پاسخ به این سؤال هیرشی نظریه کنترل اجتماعی[5] را پیشنهاد داد؛ او بیان کرد که جرم و بزه نتیجه پیوندهای ضعیف یا قطع‌شده با جامعه است. هیرشی این کنترل را به‌عنوان پیوند قراردادی جامعه مفهوم‌سازی کرد اظهار داشت تنها دلیلی که مردم  برخلاف طبیعت غیراخلاقی خود، از قوانین جامعه پیروی می‌کنند، پیوندهایی است که با جامعه برقرار کرده‌اند. به اعتقاد او چهارعنصر برای پیوند اجتماعی وجود دارد: دل‌بستگی، تعهد، مشارکت و باور، طبق نظر هیرشی هرکدام از این عناصر همبستگی بالایی با بقیه دارد؛ به‌طوری‌که به تضعیف یک عنصر موجب ضعیف شدن بقیه عناصر خواهد شد (به نقل از مادوکس و پرینز[6]، 2003). هیرشی (1961) می‌گوید.

رفتار سازشی نتیجه پیوندهای اجتماعی قوی با جامعه است. زمانی که دانش‌آموز نسبت به مدرسه دل‌بستگی دارد، به مدرسه و موفقیت علمی متعهد می‌شود، در فعالیت‌های مرتبط با مدرسه درگیر می‌شود و اعتقاد پیدا می‌کند سیاست‌های مدرسه منصفانه‌اند، در چنین شرایطی احتمال انجام فعالیت‌های مجرمانه کم خواهد بود. مطالعه پیوند اجتماعی نشان می‌دهد وقتی دانش آموزان نسبت به مدرسه احساس دل‌بستگی کنند، در رفتارهای مخرب درگیر نمی‌شوند و در رفتارهای جامعه پسند مانند تلاش برای موفقیت در مدرسه شرکت می‌کنند (فین[7]، ۱۹۸۹) و احتمالاً کمتر در فعالیت‌هایی مثل سوءمصرف مواد خود را درگیر می‌سازند (هاوکینز و ویز[8]، 1985). هیرشی ادعا کرد که اگر همه عناصر پیوند اجتماعی سالم باشند، کودک از قوانین جامعه تبعیت خواهد کرد. به‌هرحال، اگر یک یا بیشتر عناصر پیوند اجتماعی، ضعیف یا کم شوند، نتیجه آن جرم خواهد بود. همان‌طور که بیان شد هیرشی می‌گوید افراد انواع مختلفی از پیوندها را با جامعه بسط می‌دهند که شامل خانواده، همسالان و مدرسه است.

[1] -Social control theory

[2] -Hirschi

[3] -Causes of delinquency

[4] -Dixon

[5] -Society contract bonding

[6] -Maddox, &, Prinz

[7] -Finn

[8] -Havkins, &, Weis

منابع

Akers, R. L. & Cochran, J. K. (1985). Adolescent marijuana use: A test of three theories of deviant behavior. Deviant Behavior, 6, 323-346.

Battistich, B., & Hom, A. Z. (1997). The relationship between students sense of their school as a community and their involvement in problem behaviors. American Journal of Health, 87, 1997-2001.

Beck, M., Malley, J. (2003). Pedagogy of belonging, the international child and youth care network, (50), I-7.

Blum, R. W. (2005). A case for school connectedness. Educational Leadership, 62(7), 16-20.

Blum, R. W., & Libbey, H. P. (2004). Executive Summary. Journal of School Health, 74, 231-232.

Blum, R. W., McNeely, C., Rinehart, P. M. (2002). Improving the odds: The untapped power of schools to improve the health of teens. Minneapolis: Center for Adolescent Health Development, University of Minnesota.

Booker, K. C. (2007). Likeness, comfort, and tolerance: Examining African American adolescent’s sense of school belonging. The Urban Review, 39, 301-317.

Cernkovich, S. A., & Giordano, P. C. (1992). School bonding, race, and delinquency. Criminology, 30, 261-291.

Dixon, J.A, (2007). Predicting student perceptions of school connectedness: the contributions of parent attachment and peer attachment. Submitted to the Faculty of the University of Miami in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Evans, T. D., Cullen, F.T., Burton, V. S., Jr., Dunaway, R. G., & Benson. M. L. (1997). The social consequences of self-control: Testing the genreal theory of crime. Criminology, 35, 475-501.

Finn, J. D (1989). Withdrawing From School. Review of Educational Research. 59(2), 117-142.

Finn, J. D. (1993). School Engagement and Students at Risk. (Report No. NCES-93-470). Washington, DC: National Center for Education for Education Statistics.

Goodenow, C. (1992). Strengthening the links between educational psychology and the study of social contexts. Educational Psychologist,27, 177-196.

Goodenow, C. (1993). Classroom belonging among early adolescent students: Relationships to motivation and achievement. Journal of Early Adolescence, 13 (1), 21 – 43.

Goodenow, C., & Grady, K.E. (1993). The relationship of school belonging and friends, values to academic motivation among urban adolescent students. Journal of Experimental Education, 62, 60-71.

Gottfredson, D.C., Fink, C. M., & Graham, N. (1994). Grade retention and problem behavior. Journal of American Educational Research, 31, 761-784.

Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A., Gottfredson, N. (2005). School climate predictors of school disorder: Results from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of Research in Crime and Delinquency. 42(4), 412-444.

Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford University Press.

Havkins, J.D., & Weis, J.G. (1985). The social developmental model: An integrated approach to delinquency prevention. Journal of primary prevention, 6(2), 73-97.

Hawkins, D., Guo, J., Hill, K., Battin-Pearson, S., & Abbott, R. (2001). Long-term effects of the Seattle social development intervention on school bonding trajectories. Applied Developmental Science, 5, 225-236.

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, UA: University of California Press.

Holt, L.J. Bry, B.H. Jahnson, V.L. (2008). Enhancing school engagement in At-Risk, urban minority adolescent thought a school-based, adult mentoring intervention child and family behavior therapy, 30(4), 297-318.

Jenkins, P. H. (1997). School delinquency and the school Social bond. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34, 337-367.

Khime M , S, & Atputhasamy, L (2005). Self- perceived and students perceptions of teacher interaction in the classrooms. A paper presented at the Conference on Redesigning Pedagogy: Resarch, Policy, Practice, Singapor, 30 May to Jun 2005.

Maddox, S. J., & Prinz, R. J. (2003). School bonding  in children and adolescents: Conceptualization, assessment, and associated variables. Clinical Child and Family Psychology Review, 6(1), 31-49.

McGee, z. T. (1992). Social class differences in the parental and peer influence on adolescent drug use. Deviant Behavior, 13,349-372.

Murray, C., & Greenberg, M. (2000). Children’s relationship with teachers and bonds with school: An investigation of patterns and correlates in middle childhood. Journal of School Psychology, 38, 423–445.

Murray, C., & Greenberg, M. (2001). Relationships with teachers and bonds with school: Social emotional adjustment correlates for children with and without disabilities. Psychology in the Schools, 38, 25-41.

Murray, C., & Murray, K. M. (2004). Child level correlates of teacher student relationships: An examination of demographic characteristics, academic orientations, and behavioral orientations. Psychology in the Schools, 41 (7), 751-762.

Nagin, D. S., & Paternoster, R. (1993). Enduring individual differences and rationale choice theories of crime. Law and Society Review, 27,467-496.

Nonnemaker, J., McNeely, C., & Blum, R. W. (2003). Public and private domains of religiosity and adolescent health risk behaviors: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Social Science & Medicine, 57, 2049-2054.

Payne, A.A. (2008). Multilevel Analysis of the Relationships among Communal School Organization, Student Bonding, Delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency, 45(4), 429-455.

Saelhof, J. (2009). Examining the promotion of school connectedness through extracurricular participation, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of master of education, In the Department of Educational Psychology and Special Education, University of Saskatchewan, Saskatoon.

Scherman, V. (2002). School climate instrument: A pilot study in Pretoria and environs. A published dissertation. University of Pretoria.

Scherman, V. (2002). School climate instrument: A pilot study in Pretoria and environs. A published dissertation. University of Pretoria.

Sergiovanni, T.J. (1999). Rethinking Leadership. Arlington Height, VA. Skylight Training.

Sergiovanni, T.J.; Moore, J.H. (1989). Schooling for tomorrow: Directing reforms to issues that counts. Needham Heights, Massachusetts: Allyn & Bacon.

Simons-Morton, B. G., & Crump, A. D. (2002). The association of parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among sixth graders. Journal of School Health, 73, 121-126.

Simons-Morton, B. G., Crump, A. D., Haynie, D. L., & Saylor, K. E. (1999). Student-school bonding and adolescent problem behavior. Health Education Research, 14, 99-107.

Sommers, I., Fagan, J., & Baskin, D. (1994). The influence of acculturation and families of Puerto Rican delinquents. Justice Quarterly. 11, 207-228.

Taylor, C. (2001). The relationship between social and self-control: Tracing Hirschi’s criminological career. Theoretical Criminology, 5,369-388.

Wiatrowski, M., & Anderson, K. L. (1987). The dimensionality of the social bond. Journal of Quantitative Criminology, 3, 65-81.

Wilkes, S. (1995). The relationship between involvement in extracurricular activities and a sense of belonging in middle school students, Submitted in partial fulfillment of the requirements Master of Science Degree with a major in Guidance and counseling, University of Wisconsin-Stout.

Williams, J. H. (1994). Understanding substance use, delinquency involvement, and juvenile justice system involvement among African American and European American adolescents. Unpublished doctoral dissertation, University of Washington.

Wilson, D. (2004). The interface of school climate and school connectedness and relationships with aggression and victimization. Journal of School Health, 74(7), 293–299.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظریه‌های پیوند با مدرسه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی