دریافت پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

شامل 59 صفحه
فرمت word
حجم فایل 43.2KB
شناسه محصول: 189

قیمت دانلود فایل: 5.500 تومان

دسته:
 • پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
 • موضوع دادنامه شماره 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران
 • و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامه فوق
 • شامل لیست منابع کتب حقوقی، کتب فقهی، جزوات درسی و قوانین در انتهای فایل

قسمتی از متن پروژه بررسی معاونت یا شرکت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

چکیده

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوه احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور درباره آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بنده حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

علائم اختصاری

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی1370 و 1375

ق.آ.د.ک                   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

ق.م                         قانون مدنی

ص                          صفحه

مقدمه

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطه عمل بسنجید.

فهرست پروژه

مقدمه…. 1

فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت… 3

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم… 3

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد…. 5

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد… 9

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی… 12

الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی … 12

 • شرکت در فعل و شرکت در نتیجه… 13
 • شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر.. 13
 • شرکت فاعل و تارک فعل.. 14

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی… 14

 1.  اجتماع عمد و شبه عمد.. 15
 2.  اجتماع عمد و خطای محض… 15
 3.  اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض… 16

مبحث دوم – معاونت.. 18

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم… 18

گفتار دوم : عنصر مادی.. 19

گفتار سوم: عنصر روانی… 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد… 23

فصل دوم تجزیه و تحلیل آرا… 26

مبحث اول – تحلیل شکلی… 27

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»… 27

 • الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک… 27
 • ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک… 28
 • ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک… 30

گفتار دوم – نقد ادبی.. 32

مبحث دوم – تحلیل ماهوی… 36

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات… 36

 • الف – اقرار…. 36
 • ب – علم قاضی… 38

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»… 42

 • الف – ماده 231 ق.م.ا…. 43
 • ب – ماده 232 ق.م.ا… 45
 • ج – ماده 205 ق.م.ا…. 45
 • د – ماده 206 ق.م.ا.. 46
 • ه. – ماده 207 ق.م.ا…. 47
 • ی – اصل 37 ق.ا….. 49

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در… 50

 • الف – تعیین مجازات قتل عمد.. 51
 • ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد.. 51

نتیجه گیری… 53

پیشنهادات… 55

منابع و مآخذ… 57

پیوست‌ها

نتیجه گیری

عوامل مختلفی در تحقق عدالت و احقاق حقوق اشخاص و جامعه دخالت دارند. اول این که نهاد قانونگذاری باید با دیدی گسترده و مطالعات عمیق، نیازهای جامعه را شناخته و قوانین علمی، منسجم و هدفمندی جهت رفع این نیازها به تصویب برساند.

تلاش هر چه بیشتر ارگان های دولتی برای اجرای قانون در وهله دوم قرار می گیرد. در وهله سوم این قوه‌ی قضائیه است که باید به ترتیب و آموزش قضات پرداخته و آن ها را از لحاظ علمی و اخلاقی به سطح بالایی برساند.

انتظار رعایت و اعمال نکات بسیار ریز و دقیقی که در این پروژه ذکر شد از قضات، در شرایط کنونی و با حجم بسیار زیاد پرونده ها، به دور از انصاف به نظر می رسد. زیرا قضات برای صدور آرای صحیح و رعایت نکات مذکور، نیاز به فرصت کافی برای مطالعه ی پرونه ها دارند، بنابراین قوه قضائیه، موظف به تنظیم و طراحی یک سیستم قضایی بسیار دقیق، منسجم و کارآمد است تا از حجم پرونده ها کاسته شده و قضات بتوانند دانسته های خود را در عمل و البته با دقت بیشتر در امور جزئی نیز بکار گیرند.

با یک نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آرای صادر شده درستی مطالب فوق را
می توان به درستی مورد تأیید قرار داد.

در پرونده مورد بررسی که موضوع آن بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

با توضیحات مفصلی که بیان شد، در مجموع می توان گفت که معاونت متهم ردیف دوم محرز بوده و دادگاه بدوی نظر به همین امر داشته و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور به درستی به صحت رای صادره مهر تأیید زده اند.

پیشنهادات

حقوق هر جامعه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند . بنابراین حقوق عبارت است از مقرراتی که روابط بین افراد را با هم، روابط بین دولت و افراد و روابط بین دولتها را تنظیم می کند.

روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه روابط اعم از این که بین افراد یا بین دولت ها باشد روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می گردد. بنابراین برای حفظ نظم و تنظیم این روابط قوانین مختلف نیز باید همراه و هماهنگ با این تحولات تغییر کند. دیده
می شود که این هماهنگی در عمل وجود ندارد.

در مجموع می توان گفت خلع قانونی ناشی از این عدم هماهنگی، مشکلات عدیده ای را در عمل هم در قسمت اجرا و هم دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد. برای رسیدگی هر چه بهتر و صدور آرای صحیح و عادلانه در ذیل پیشنهاداتی از طرف بنده حقیر بیان می گردد . پیشنهاد اول مربوط به خلع یک ماده قانونی است که در این پرونده و سایر پرونده ها با همین موضوع مشهود است و پیشنهادات بعدی پیشنهادات بعدی پیشنهاداتی کلی در جهت رسیدن به عدالت و احقاق حقوق افراد است.

 • با توجه به توضیحاتی که در این پروژه در مورد معاونت در قتل عمدی به شکل امساک بیان شد، از آنجا که مجازات تعیین شده برای این نوع معاونت در قانون و شرع متفاوت است، بعضی از دادگاه ها در رای خود مجازات شرکت و بعضی دیگر مجازات شرعی را ملاک تعیین مجازات قرار می دهند و این امر موجب تفاوت آرا در یک موضوع می گردد لذا شایسته است که ماده قانونی یا رای وحدت رویه ای در این مورد یکسانی آرا را در مورد این موضوع ایجاد کند.
 • برنامه ریزی قوه قضائیه برای کاهش تعداد پرونده هایی که به یک شعبه دادگاه ارجاع می شود تا بدین طریق رسیدگی توسط قضات با حوصله و دقت بیشتری همراه باشد.

از آنجا که نظریه های کارشناسان رسمی در اظهارنظر قضات در پرونده ها از جایگاه مهمی برخوردار است ، شایسته است کارشناسان مجرب و متعهد و آگاه برای انجام این امر استخدام و آموزش داده شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی