دریافت ترجمه مقاله نقش سیستم های حسابداری مدیریت (MA) در راهبردهای ارزش جهانی

The role of management accounting systems in global value strategies
شامل 18 صفحه
فرمت word
حجم فایل 1.1MB
شناسه محصول: 342

قیمت دانلود فایل: 48.000 تومان

مقاله ترجمه شده The role of management accounting systems in global value strategies

مجله مقاله: Journal of Business Research
ISSN: 0148-2963, Vol: 124, Page: 603-609, January 2021
Advance/ CSG; ISEG - Lisbon School of Economics & Management – University of Lisbon, Portugal
Elsevier
نشریه الزویر - ساینس‌دیرکت

قسمتی از متن ترجمه مقاله نقش سیستم های حسابداری مدیریت در استراتژی های ارزش جهانی

فهرست ترجمه مقاله
 1. چکیده
 2. کلمات کلیدی
 3. 1. مقدمه
 4. 2. نگاشت مفهومی و گزاره ها
 5. 3. روش ها
  1. 3.1. نمونه و داده ها
  2. 3.2. نوآوری و ارزش آفرینی
  3. 3.3. نقش حسابداری مدیریت
  4. 3.4. ارزش آفرینان و توسعه دهندگان ارزش
 6. 4. نتایج تحقیق
  1. 4.1. نوآوری و ارزش آفرینی
  2. 4.2. نقش حسابداری مدیریت
  3. 4.3. ارزش آفرینان و توسعه دهندگان ارزش
 7. ۵. نتیجه گیری
  1. 5.1. بحث درباره نتایج تجربی
  2. 5.2. دستاوردهای تحقیق و پیامدهای مدیریتی
  3. 5.3. محدودیت های تحقیق و مسیرهای تحقیقاتی آتی
 8. فهرست منابع
 1. Abstract
 2. Keywords
 3. 1. Introduction
 4. 2. Conceptual mapping and propositions
 5. 3. Methods
  • 3.1. Sample and data
  • 3.2. Innovation and value creation
  • 3.3. The role of management accounting
  • 3.4. Value-creators and value-developers
 6. 4. Research results
  • 4.1. Innovation and value creation
  • 4.2. The role of management accounting
  • 4.3. Value-creators and value-developers
 7. 5. Conclusions
  • 5.1. Discussion of empirical results
  • 5.2. Research contributions and managerial implications
  • 5.3. Research limitations and future research avenues
 8. References

چکیده

ما در این مطالعه به تحلیل رابطه و وابستگی متقابل موقعیت شرکت ها در بازارهای جهانی، نوآوری، تمرکز بر راهبردهای ارزش آفرینی یا توسعه ارزش و شدت کاربرد و طراحی سیستم ابزارهای حسابداری مدیریت (MA) می پردازیم. ما از طریق نظرسنجی از ۵۰۰ شرکت بزرگ پرتغالی به گردآوری داده ها پرداختیم. نتایج وابستگی های متقابل متعددی را بین شدت کاربرد MA و طراحی سیستم و موقعیت جهانی و نیز کانون ارزش شرکت ها را نشان می دهد. موقعیت بازار جهانی و نیز شدت MA، مستقیماً با نوآوری ارتباط دارد. همچنین، پیکربندی های متعدد نیز نشان می دهند که تمرکز استراتژی ارزش (ایجاد محصولات جدید و یا صرفاً توسعه آن ها برای بازارهای مختلف) ماهیت سیستم MA را که توسط شرکت ها ایجاد می شود تغییر می دهد. در نتیجه، ما با توجه ویژه به تناسب و انسجام داخلی ابزارهای مزبور، به مبحث سیستم های MA در مقابل بسته های MA می پردازیم. از نظر روش شناسی، نتایج حاصله در قبال ابزارهای تحلیلی مختلف – رگرسیون چند متغیره، تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی (fsQCA) و تحلیل عاملی، استوار هستند.

کلمات کلیدی: سیستم های حسابداری مدیریت (MA)؛ بازارهای جهانی؛ ارزش آفرینی؛ تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی

Abstract

In this paper, we explore the relationship and interdependencies of firms’ positions in global markets, innovation, foci on value creation or value development strategies and their intensity of use and system design of management accounting (MA) tools. We collect data through a survey of the 500 largest Portuguese firms. The results show multiple interdependencies of MA intensity of use and system design and global positioning as well as the value foci of firms. Global market positioning, as well as MA intensity, is directly associated with innovation. The multiple configurations also show that the value strategy focus (creating new products or solely developing them for different markets) changes the nature of the MA system put in place by firms. Consequently, we contribute to the discussion of MA systems vs MA packages by specifically addressing the fit and internal consistency of those tools. Methodologically, the results are robust to different analytical tools – multivariate regression, fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) and factor analysis.

Keywords:
Management accounting systems
Value creation
Global markets
fsQCA

5. نتیجه گیری

5.1. بحث درباره نتایج تجربی

نتایج ما امکان تایید تجربی فرضیه های ۱ و ۳ را می دهد چرا که ما اثر مثبت و معنی داری را برای کسب و کار جهانی در نوآوری شرکت و نیز اهمیت سیستم MA در فرآیندهای نوآوری یافتیم. این تاثیر تقریباً دو برابر اثرات وارده بر شرکت هایی است که وزن کمتری از فروش را در بازارهای جهانی به نمایش می گذارند و از ابزارهای MA با شدت کمتری استفاده می نمایند. مشابه بیسبی و اوتلی (۲۰۰۴)، بدفورد (۲۰۱۵) و ویجتیلیک و همکاران (۲۰۱۶)، نتایج ما نشان می دهد که ابزارهای MA برای ارتباط مستقیم با نوآوری کافی نبوده بلکه باعث بهبود استراتژی کسب و کار و تقویت و بهبود فرآیند نوآوری می گردند. به عبارت دیگر ابزارهای MA نقش واسطه ای بین نوآوری و عملکرد کسب و کار دارند.

همچنین ما بین شدت MA و طراحی سیستم MA با پیکربندی های مختلف بین سازمانی و کانون استراتژی رابطه ای را یافتیم. شرکت ها تمایل دارند شدت کاربرد و پیچیدگی سیستم های MA خود را افزایش دهند زیرا خواهان انطباق با نیازهای مشتری (یا فشار وابستگی گروهی) یا توانایی رقابت سودمندانه تر در بازارهای جهانی هستند که در آن رقابت شدیدتر است. این نتایج با گونسالوس و همکاران (2018) همخوانی دارد.

در نهایت، گزاره های ۴ و ۵ نیز تایید می شوند. ما رابطه مثبت و معنی داری را بین ساختار سازمانی و قابلیت های نوآوری همراستا با ادبیات پیشین نشان دادیم. ما رابطه نامتقارنی را بین استراتژی ارزش و ساختار سازمانی نشان دادیم. در حقیقت، ما دریافتیم که سیستم های MA برای تناسب با استراتژی و سازمان طراحی شده اند (مطابق انتظار تحت نظریه اقتضائی)، اما انسجام درونی مورد نیاز نظریه تمامیت را نیز برای تضمین انسجام انسجام درونی این ابزارها نشان می دهند (گرابنر و موئرز، ۲۰۱۳).

5.2. دستاوردهای تحقیق و پیامدهای مدیریتی

ما با تحلیل اتخاذ ابزار و ارزش آفرینی با یکدیگر تحت روابط بین سازمانی جهانی به بسط ادبیات موجود پرداختیم؛ ضمناً، ما در این راستا به اتخاذ مقیاس های متعدد ادبیات یکپارچه و تکمیل روش های مختلف – رگرسیون چندمتغیره و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی – پرداختیم (فلیسیو، دوآرته و رودریگز، 2016).

ما یافته های تجربی مرتبط با تجزیه و تحلیل ابزارهای MA را به عنوان یک سیستم و نه بسته ابزارهای فردی بسط دادیم (گرابنر و موئرز، ۲۰۱۳). با مدلسازی صریح اتخاذ ابزارهای MA در زمینه اقتضائات بیشتر، ما پیکربندی سیستم های متعدد MA را نشان دادیم که با لحاظ این ابزارها به عنوان سیستم های پویا به جای بسته ایستایی از تصمیمات فردی در راستای اتخاذ هر ابزار، به اهمیت یکسان دانشگاهیان و دست اندرکاران اشاره نمودیم.

ما با توجه مفهومی به ادبیات ارزش به نقش آفرینی پرداختیم (میزیک و یاکوبسون، 2003). ما با تعریف شرکت های ارزش آفرینی استراتژیک محور به عنوان شرکت های متمرکز بر توسعه داخلی محصولات یا خدمات نوآورانه از آغاز – مشابه تعاریف به کار رفته در ادبیات موجود – و توسعه دهندگان ارزش به عنوان شرکت هایی که بر تطبیق نوآوری با بازارهای محلی جدید تمرکز داشته و لذا فاقد تمرکز داخلی واقعی بر نوآوری هستند، به بسط تحقیقات پیشین پرداختیم. ما هیچ تمایزی را در ادبیات مربوط به اتخاذ ابزارهای MA نیافتیم.

نتایج ما پیامدهای مهمی را برای مدیریت نمایان می سازد. ما اهمیت تحلیل اقتصادی ابزارهای مختلف مدیریت و کنترل اطلاعات را با توجه به کانون استراتژیک شرکت ها نشان دادیم. یافته های ما بر لزوم انطباق طراحی سیستم ابزارهای MA (ترکیبی از ابزارهای مختلف) با اقتضائاتی که شرکت تحت چرخه های مختلف اقتصادی و حتی ساختارهای بین سازمانی مختلف با آن مواجه می گردد تاکید می نماید. هیچ راه حل منحصر به فردی برای همه سازمان ها مناسب نبوده و برای میانجیگری کافی در استراتژی ارزش موجود، مدیران باید استراتژی های بالقوه ای را از طرح های سیستم MA متناسب و متعارف مد نظر قرار دهند.

5.3. محدودیت های تحقیق و مسیرهای تحقیقاتی آتی

نتایج ما مبتنی بر نمونه ای از ۵۰۰ شرکت بزرگ پرتغال می باشد. ما استدلال نمودیم که نتیجه گیری حاصله مختص زمینه نمی باشد زیرا پرتغال تفاوت معنی داری با سایر بازارهای توسعه یافته ندارد. مع الوصف، ما انجام تحقیقات بیشتر در پهنه جغرافیایی دیگر را برای تایید یا شناسایی اقتضائات مختص زمینه ای که بر پیامدهای تحقیقات ما تاثیر می گذارند را توصیه می نماییم.

به علاوه، ما به تحلیل مفاهیم پیچیده ای پرداختیم که اندازه گیری آن ها دشوار می باشد از جمله: استراتژی ارزش، عدم قطعیت محیطی و یا پیچیدگی سیستم MA. این امر ما را به سمت پروکسی این سازه ها به صورتی صرفه جو و با سوالات نظرسنجی که رهنمون می نماید که درصدد لحاظ مرتبط ترین ویژگی های مفاهیم مزبور هستند. بسیاری از این پروکسی ها پیشتر در ادبیات پیشین مورد آزمایش قرار گرفتند که ابزار تحقیق ما مبتنی بر آن می باشد. با این حال، این امر به طور کامل خطای اندازه گیری را رد نمی کند. تحقیقات آتی باید سوگیری بالقوه اندازه گیری پروکسی های موجود را لحاظ نموده و معیارهای جایگزین بالقوه را نیز مورد بررسی قرار دهد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش سیستم های حسابداری مدیریت (MA) در راهبردهای ارزش جهانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی